Formularz zgłoszenia – FOSA 2024

!!! Formularz zgłoszenia - FOSA 2024
Wypełniają uczestniczy powyżej 18. roku życia.

REGULAMIN UCZESTNICTWA
W FERYJNYCH OTWARTYCH SPOTKANIACH ARTYSTYCZNYCH „FOSA 2024”

1. Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej w dniach 13 stycznia 2024 r. – 25 stycznia 2024 r. organizuje Feryjne
Otwarte Spotkania Artystyczne „FOSA 2024”.
2. Uczestnictwo w warsztatach jest finansowane przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej.
3. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia
przyjmujemy od 6 listopada 2023r. do wyczerpania miejsc. Limit uczestników wynosi 60. W przypadku
zgłoszeń przesłanych pocztą decyduje data wpływu.
4. Warunki uczestnictwa w Feryjnych Otwartych Spotkaniach Artystycznych „FOSA 2024”
✓ Spełnienie kryterium wieku: 13-19 (osoby urodzone w latach 2004-2011).
✓ Status mieszkańca Warszawy lub ucznia szkoły znajdującej się na terenie m.st. Warszawy.
✓ Poprawne wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.scek.pl Do
formularza należy załączyć odręcznie podpisaną przez osobę uprawnioną Kartę Zgłoszenia. Karta
dostępna jest na stronie www.scek.pl
✓ Uczestniczenie w dniu 13 stycznia 2024 r. (sobota) w spotkaniu z reżyserem i instruktorami.
Prosimy o przyniesienie aktualnej legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości.
✓ Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach projektu
FOSA 2024.
5. Uczestnika obowiązuje wygodny strój sportowy (w tym obuwie).
6. Lokalizacje warsztatów projektu FOSA 2024:
• Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4,
• Stara Prochownia Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Boleść 2,
• Scena Relax, ul. Złota 8
7. Przewidywane godziny pracy w grupach warsztatowych:
• 9.30-13.00 – warsztaty artystyczne,
• 13.00-14.00 – przerwa,
• 14.00-15:30 – warsztaty artystyczne.
Warsztaty i próby do widowiska mogą być przedłużone. Organizatorzy będą informować uczestników z
wyprzedzeniem o wszystkich zmianach w harmonogramie.
8. Harmonogram zajęć dostosowany będzie do prób nad widowiskiem. Aktualny program warsztatów
wywieszany będzie na tablicy ogłoszeń w Biurze FOSA wraz ze wszelkimi informacjami dla poszczególnych grup.
9. Uczestnik zobowiązany jest do systematycznego sprawdzania rozkładu zajęć swojej grupy oraz do
regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
10. Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich – rodzice) zobowiązany jest do poinformowania
organizatorów o nieobecności na zajęciach.
11. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych dotyczących projektu.

*

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
uczestników Feryjnych Otwartych Spotkań Artystycznych FOSA 2024
oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych

1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji
Narodowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Jezuicka 4.
2. Dane kontaktowe administratora
• Telefonicznie pod numerem 22 27 70 601
• Pod adresem e-mail sekretariat.scek@eduwarszawa.pl
3. Inspektor Ochrony Danych i dane kontaktowe: Mogą się Państwo kontaktować również z inspektorem
ochrony danych poprzez adres e-mail: mbfo.iod@um.warszawa.pl
4. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe uczestników oraz rodziców lub opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich będą
przetwarzane w celach:
• przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz przeprowadzenia Feryjnych Otwartych Spotkań
Artystycznych FOSA 2024 zgodnie z zadaniami realizowanymi w interesie publicznym wynikającymi z
przepisów prawa oświatowego (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
• uhonorowania uczestników oraz promocji naszej działalności poprzez publikowanie imion i nazwisk
wykonawców widowiska finałowego projektu FOSA 2024 w wersji drukowanej i elektronicznej na
stronie internetowej SCEK oraz kontaktowania się w sprawach związanych z projektem zgodnie z
prawnie uzasadnionym interesem SCEK (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
• prowadzenia dokumentacji zajęć zgodnie z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze (art. 6
ust. 1 lit c RODO) określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji w sprawie sposobu prowadzenia
dokumentacji przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania
5. Udostępnianie danych osobowych – kategorie odbiorców danych
Podmioty, które na podstawie stosownych umów świadczą usługi dotyczące:
• obsługi informatycznej - Firma DirektPoint
• realizacji widowiska finałowego – Scena Relax
• realizacji dokumentacji filmowej - Studio Nagrań Art. Cafe
6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
7. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w projekcie FOSA 2024 a następnie będą
archiwizowane przez okres 5 lat.
8. Przysługujące prawa w tym prawo do sprzeciwu
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO. Skargę mogą złożyć Państwo listownie na adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
9. Wymóg podania danych
• podanie danych zawartych w Karcie zgłoszenia FOSA 2024 nie jest obowiązkowe, jednak jest
warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez SCEK

*
Wypełnić, gdy uczestnik nie jest pełnoletni
Załącz wypełnioną i podpisaną Kartę Złoszenia FOSA 2024 (format: jpg, png, pdf) *
Maksymalny rozmiar pliku: 7MB