Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu www.scek.pl

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. KEN zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.scek.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.scek.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-10-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Pliki PDF, DOC – ograniczamy korzystanie z takich plików i osadzamy teksty bezpośrednio w serwisie.

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie niewłaściwie przygotowanych dokumentów DOC (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać
  i dokładać starań, aby nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

 • Trudne do odczytu przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

 • Część z opublikowanych grafik nie posiada opisu alternatywnego, ale mają
  one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji usług publicznych.

 • Narzędzie do sprawdzania strony pod kątem WCAG (Wave) sygnalizuje kilka błędów kontrastu oraz deklaracji nazw formularzy – są tą błędy, nad którymi pracujemy
  i zostaną naprawione w najbliższym czasie.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnością:

 • Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron
  i porządkującej funkcji nagłówków.

 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu
bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/dostepnosc-wcag


Dostępność strony internetowej

Dokładamy wszelkich starań, aby każda osoba korzystająca z naszego serwisu internetowego, miała dogodny dostęp do zamieszczonych w nim informacji i materiałów multimedialnych.

Osoby niewidome i słabowidzące

Wiele spośród stron serwisu posiada strukturę nagłówkową, która umożliwia szybkie przejrzenie strony bez konieczności czytania jej całej treści.
Zadbaliśmy o wysoki kontrast treści oraz o to, aby nawet przy dużym powiększeniu widoku wszystkie funkcje i informacje były nadal dostępne.

Osoby, które nie korzystają z myszki

Większość informacji i funkcjonalności serwisu jest dostępnych za pomocą samej klawiatury.
Przy nawigacji za pomocą klawiatury pierwszym linkiem na każdej stronie jest „Przejdź
do treści” – pozwala on szybko pominąć menu strony.

Wszyscy użytkownicy

Pamiętamy, że z dostępności korzystają tak naprawdę wszyscy. Dlatego dbamy również
o czytelność – staramy się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wyróżnienia
i możliwie krótkie akapity.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek ul. Jezuicka 4 – winda z poziomu chodnika do pomieszczeń piwnicznych.

 • Budynek Starej Prochowni przy ul. Boleść 2 – platforma z poziomu chodnika
  do amfiteatru.

 • Uwagi i sytuacje szczególne Schodołaz – budynek Starej Prochowni ul. Boleść 2 – piwnice.

 • Toalety dla osób niepełnosprawnych – w budynku przy ul. Jezuickiej 4 i Boleść 2 – tylko
  w piwnicy.

 • Punkt Informacyjny usytuowany jest w holu naprzeciwko głównego wejścia.

 • Osoby Głuche, posługujące się językiem migowym, mogą skorzystać z usługa tłumacza języka migowego online w: Punkcie Informacyjnym/recepcji w budynku przy
  ul. Jezuickiej 4 oraz w Starej Prochowni SCEK przy ul. Boleść 2

 • Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą wejść do obu budynków z psem asystującym.

Dojazd do SCEK, ul. Jezuicka 4

Komunikacją miejską

Najbliższy przystanek autobusowy – KAPITULNA (ok. 400m). Dojazd do przystanku liniami: 180, 116, 178, 503, 222, 503, 518. Dostęp do przystanku za pomocą przejść dla pieszych
w poziomie.

Przystanek autobusowy – STARE MIASTO (ok. 450 m). Dojazd do przystanku liniami 160, 190. Dojazd do przystanku za pomocą przejść dla pieszych w poziomie oraz za pomocą schodów
i wind.

Najbliższy przystanek tramwajowy – STARE MIASTO (ok. 450m). Dojazd do przystanku liniami tramwajowymi: 4, 6, 13, 20, 23, 26. Dojazd o przystanku za pomocą przejść dla pieszych
w poziomie oraz za pomocą schodów i wind.

Samochodem

Ze względu na wyłączenie Starego Miasta z ruchu, dojazd do ulicy Podwale, wzdłuż której znajdują się
płatne miejsca parkingowe, w tym najbliższe miejsca dla osób
z niepełnosprawnością.

Dojazd do Starej Prochowni SCEK, ul. Boleść 2

Komunikacją miejską

Najbliższy przystanek autobusowy – BOLEŚĆ (ok. 210m). Dojazd do przystanku liniami 118, 185. Dojazd o przystanku za pomocą przejść dla pieszych w poziomie oraz za pomocą schodów i wind.

Samochodem

Najbliższe odpłatne miejsca parkingowe (w tym miejsca dla osób z niepełnosprawnością) znajdują się na ulicy Boleść i Bugaj.

Plany

 • Zakup i montaż pętli indukcyjnej w Sali Widowiskowej SCEK oraz Sali teatralnej Stara Prochownia SCEK przy ul. Boleść 2 (udogodnienie dla osób słabosłyszących).

 • Zakup słuchawek do audiodeskrypcji (udogodnienie dla osób niewidomych)

Dane kontaktowe w sprawie strony internetowej

W przypadku problemu z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z:
Martyna Skrednów, e-mail mskrednow@scek.pl , tel. 22 277 06 11

Osoby do kontaktu w sprawie dostępności:

Martyna Skrednów e-mail mskrednow@scek.pl , tel. 22 277 06 11,

Wanda Staniorowska wstaniorowska@scek.pl, 22 277 06 05

Na podane adresy e-mail można kierować także wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać prośby o zapewnienie dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


W połowie września 2021 roku strona internetowa 
www.scek.pl przejdzie audyt i na podstawie sporządzonego raportu sukcesywnie będziemy pracować nad pełną dostępnością strony.