“I tak trudno się rozstać”

“Szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami jest lepszą szkołą dla wszystkich”

Bengt Linquist

 

Zespół Szkół Specjalnych nr 105 jest publiczną placówką oświatową dla młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W skład zespołu wchodzą:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 54 dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, kształcąca w zawodach: cukiernik, fryzjer, introligator, ogrodnik, stolarz, sprzedawca, tapicer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, prowadząca zajęcia rozwijające praktyczne umiejętności życiowe uczniów (samoobsługa, szycie, gotowanie, prasowanie, orientacja w terenie, obsługa podstawowych urządzeń biurowych, dbałość o estetykę wnętrz).
Szkoła przy ulicy Długiej 9 istnieje ponad czterdzieści lat i znajduje się w samym sercu stolicy
– na przepięknym Starym Mieście. Naszą misją jest jak najlepsze przygotowanie młodzieży do pracy zawodowej i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie. By osiągnąć ten cel prowadzimy lekcje, zajęcia warsztatowe i pozalekcyjne, poradnictwo, a także współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, Szczycimy się, że jesteśmy placówką, w której panuje prawdziwie rodzinna atmosfera, pełna zrozumienia, życzliwości
i ciepła.
Ważne miejsce w życiu szkoły zajmują szeroko pojęte zajęcia artystyczne, m.in. zajęcia taneczne, muzyczne, teatralne i plastyczne.”I tak się trudno rozstać…” to tytuł wystawy prac malarskich. Autorami obrazów są uczniowie i absolwenci Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1. Młodzi artyści to osoby niepełnosprawne intelektualnie, dla których malowanie jest nie tylko formą rewalidacji czy wspomagania wszechstronnego rozwoju osobowości, ale wielką przyjemnością i możliwością indywidualnego,
swobodnego wypowiadania się.
Dzięki determinacji, systematyczności, wielogodzinnej pracy malarskiej i miłości do sztuki młodzi artyści pokonali bariery własnych dysfunkcji, czego efektem jest ta wystawa.