Zgłoszenie na plener malarski-Kazimierz Dolny 10-14 lipca 2022

Zgłoszenie - Plener w Kazimierzu Dolnym 10-14 lipca 2022
Wypełniają uczestniczy powyżej 18. roku życia.

REGULAMIN PLENERU MALARSKIEGO
KAZIMIERZ POD DWOMA KSIĘŻYCAMI – MIASTO ZAPOZNANE
2022

ORGANIZATOR:
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. KEN, ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa, tel.: 22 277 06 01, e-mail: sekretariat@scek.pl

TEAMAT PLENERU:
Kazimierz pod dwoma księżycami – miasto zapoznane

CELE PLENERU:
Wzajemna inspiracja i praca twórcza,
popularyzacja sztuki malarskiej,
integracja środowiska twórców artystycznych, wymiana doświadczeń.

TERMIN I MIEJSCE PLENERU
Plener odbędzie się w dniach 10 - 14 lipca 2022 r., w Ośrodku Oświatowo-Szkoleniowym „Arkadia”
Adres: Czerniawy 1, 24-120 Kazimierz Dolny

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Plener malarski ma zasięg ogólnomiejski i adresowany jest do uczestników zajęć malarskich SCEK.
2. Warunkiem udziału w plenerze jest:
Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia poprzez stronę internetową www.scek.pl
3. Liczba miejsc jest ograniczona.

ORGANIZACJA PLENERU:
1. W imieniu Organizatora nad plenerem pod względem merytorycznym i artystycznym czuwać będzie Ewa Kunkowska–Dembe, a nad pracami organizacyjnymi:
Martyna Skrednów (tel. 608 799237, e-mail: mskrednow@scek.pl ), Julia Winkler (tel.: 22 277 06 12, e-mail: jwinkler@scek.pl).
2. Uczestnicy pleneru winni posiadać aktualne ubezpieczenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe w trakcie trwania pleneru.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia uczestników pleneru.
4. Organizator pokrywa koszty podróży.
5. Organizator zapewnia wyżywienie oraz nocleg dla uczestników pleneru.
6. Niewykonanie pracy w trakcie pleneru wiąże się ze skreśleniem z listy uczestników, a także zobowiązuje do zwrotu kosztów za przekazane materiały plastyczne.
7. Organizator zapewnia materiały plastyczne niezbędne do przygotowania prac na wystawę.

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Pleneru.
2. Przystąpienie uczestnika do Pleneru jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
3. Osoby, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z udziału w Plenerze i obciążenie kosztami poniesionymi przez Organizatora.
4. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Pleneru.
5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników Pleneru.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).
7. Prace wykonane podczas pleneru przechodzą na własność Organizatora w celu przygotowania wystawy. Istnieje możliwość odebrania prac po upływie czasu trwania wystawy (szczegółowe informacje u Organizatora).
8. Organizator Pleneru zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany te będą niezwłocznie publikowanie na stronie internetowej Organizatora.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wykorzystanie wizerunku:
1. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach:
• utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie;
• udostępnianie partnerom Organizatora oraz innym jednostkom – działającym w celach zgodnych z celami organizacji pleneru malarskiego – egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania ich do promocji Organizatora;
• wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
• zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku;
• publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
• zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach;
• emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych;
• publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w plenerze malarskim.

2. Wykorzystanie wizerunku uczestnika możliwe jest w szczególności dla celów informacyjnych, promocyjnych oraz marketingowych związanych z realizowaną przez Organizatora działalnością edukacyjną oraz celów działalności Organizatora poprzez umieszczenie wizerunku na stronach internetowych, blogach i fanpage’ach prowadzonych przez Organizatora.

3. Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w ust. 1-2, odbywa się w oparciu o zezwolenie, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zdanie 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.). Zezwolenie jest udzielone przez uczestnika poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Mając na uwadze bezpłatny i społeczny charakter organizowanego pleneru malarskiego oraz dobrowolny udział, uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń, w tym również o jakiekolwiek wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) z tytułu udostępnienia i rozpowszechniania jego wizerunku w celach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Zezwolenie udzielone przez Uczestnika w powyższy sposób oraz oświadczenie o zrzeczeniu ewentualnych roszczeń jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.) w związku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Prawa autorskiego.

6. W przypadku cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika, uczestnik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z wykorzystaniem wizerunku na podstawie uprzedniej zgody oraz kosztów koniecznych do poniesienia celem wycofania wizerunku uczestnika. Do kosztów określonych w zdaniu poprzedzającym zaliczyć należy w szczególności koszt wykonania utrwalenia wizerunku oraz obróbki wykonanego materiału dla celów określonych przez Organizatora, koszt projektu i wykonania ewentualnych materiałów promocyjnych, reklamowych etc. oraz koszt cofnięcia określonych wyżej czynności podejmowanych przez Organizatora.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
uczestników PLENERU MALARSKIEGO 2022”

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy:
1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Jezuicka 4.

2. Dane kontaktowe administratora
• Telefonicznie pod numerem 22 27 70 601
• Pod adresem e-mail sekretariat@scek.pl

3. Inspektor Ochrony Danych i dane kontaktowe
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Biurze Finansów Oświaty m.st. Warszawy za pomocą adresu: mbfo.iod@um.warszawa.pl .
4. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe uczestników pleneru będą przetwarzane w celu:
• przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego – Ustawa z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 28.08.2017r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych
(Dz.U. 2017 poz. 1606).
• prowadzenie dokumentacji pleneru – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017r., poz. 1646).

5. Udostępnianie danych osobowych – kategorie odbiorców danych

• Uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający ją na podstawie umowy powierzania danych osobowych
• Podmioty uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Okres przechowywania danych osobowych
• Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217) oraz zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej.

8. Przysługujące prawa w tym prawo do sprzeciwu
• Uczestnikowi pełnoletniemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne
z rezygnacją z udziału w plenerze. Ponadto przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
• Uczestnikom pełnoletnim, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym,
o którym mowa jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Jeśli w przyszłości powołany zostałby inny organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.

9. Wymóg podania danych
• podanie danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem uczestnictwa w plenerze organizowanym przez SCEK.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
• W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów;

Wymagane oświadczenia: *

*
*
*

Wypełnić, gdy uczestnik nie jest pełnoletni

Wypełnić, gdy uczestnik nie jest pełnoletni
Wypełnić, gdy uczestnik nie jest pełnoletni