Formularz dla gości wernisaży w galeriach SCEK

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność wysłania formularza zgłoszeniowego.

Formularz dla gości wernisaży w galeriach SCEK

PROCEDURA
bezpieczeństwa w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej (SCEK)
w okresie stanu epidemicznego – COVID-19
obowiązująca od dnia 1 października 2020 r. do odwołania

  I. Podstawa prawna
  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek system oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek system oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz.U. 2020 poz. 493 z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 792)
  4. „Warszawskie wytyczne edukacyjne - nauka w czasie pandemii” opracowane przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy, opublikowane 20 sierpnia 2020 r.
  5. Procedura organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę od 1 października 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego opublikowana przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy 20 sierpnia 2020 r.

  II. Cel
  Celem procedury jest określenie zasad organizacji zajęć i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom biorącym udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia i zainteresowania w SCEK w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

  III. Zakres procedury
  Procedurę należy stosować na terenie budynków SCEK przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Boleść 2.

  IV. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury
  Dyrektor SCEK

  V. Postanowienia ogólne
  1. Do placówki może przychodzić tylko:
  a) uczestnik/rodzic/opiekun/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
  b) uczestnik/rodzic/opiekun/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
  c) uczestnik/rodzic/opiekun/pracownik, którego domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
  2. Uczestnik może być przyprowadzany do placówki i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
  3. Przez objawy o których mowa w pkt. 1a) i pkt. 2) rozumie się:
  • podwyższoną temperaturę ciała,
  • ból głowy i mięśni,
  • ból gardła,
  • kaszel,
  • duszności i problemy z oddychaniem,
  • uczucie wyczerpania,
  • brak apetytu.
  4. Ograniczone zostaje na terenie placówki przebywanie osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy. W przypadku konieczności obecności w placówce, osoba z zewnątrz zobowiązana jest do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub zgodna z instrukcją dezynfekcja rąk).
  5. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie placówki możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.
  6. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie placówki osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 3).
  7. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających dzieci z zachowaniem zasady: 1 opiekun na dziecko/dzieci przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika placówki min, 1,5 m.
  8. Placówka wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania rąk, pomocy dydaktycznych oraz stałych elementów (klamek, blatów, włączników światła, poręczy, klawiatur). Środki dezynfekujące stosuje się zgodnie z zaleceniem producenta.
  9. Płyny dezynfekujące wraz z instrukcją dotyczącą ich stosowania znajdują się przy wejściu do budynków, na każdym piętrze oraz w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych.
  10. W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych znajdują się zasady prawidłowego mycia rąk.
  11. Na terenie placówki prowadzony jest monitoring prac porządkowych, szczególnie z zakresie utrzymania w czystości sal wykładowych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarno- higienicznych.
  12. Przy wejściu do placówki umieszczone są numery telefonów do właściwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i innych służb.
  13. Wyznaczony przez dyrektora pracownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązku zachowania reżimu sanitarnego przy wejściu do budynku.

  VI. Postanowienia szczegółowe
  Do odwołania wprowadza się następujące ograniczenia:
  1. We wszystkich formach zajęć obowiązuje generalna zasada: minimalna przestrzeń dla nauczyciela i uczestnika w sali nie może być mniejsza niż 2m2, z zachowaniem
  1,5-metrowych odstępów między osobami.
  2. W przypadku potrzeby skorzystania z szatni: do szatni należy wchodzić pojedynczo, okrycia wierzchnie należy wieszać z zachowaniem odstępu, tak aby uniknąć bezpośredniego stykania się okryć.
  3. W przestrzeniach wspólnych – korytarzach i klatkach schodowych – wszystkie osoby zobowiązane są do stosowania zasad reżimu sanitarnego (m.in. osłony ust i nosa – maska lub przyłbica, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych).
  4. Zasady prowadzenia zajęć specjalistycznych w SCEK będą dostosowane do obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.
  5. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami uczestnika, nauczyciele – opiekunowie grup ustalają sposoby komunikacji telefonicznej. W razie zmian rodzice/opiekunowie zobowiązani są do uaktualnienia sposobów komunikacji.
  6. Z sali, w której odbywają się zajęcia, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
  7. Sale, w których prowadzone są zajęcia wietrzone są co najmniej raz na godzinę. Podczas zajęć za wietrzenie sali odpowiada nauczyciel.
  8. Sale wykładowe oraz ciągi komunikacyjne utrzymywane są w czystości, zapewnia się regularną dezynfekcję powierzchni dotykowych i sprzętów.
  9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych może jednocześnie przebywać tylko jedna osoba. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
  10. Pracownikom SCEK zapewnia się indywidualne środki ochrony osobistej – maseczki na usta i nos lub przyłbice, a pracownikom obsługi także fartuchy ochronne.

  VII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczestnika
  1. W przypadku jeśli uczestnik w trakcie trwania zajęć przejawia niepokojące objawy choroby należy go odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. W budynku przy ul. Jezuickiej 4 jest to sala 07, w budynku przy ul. Boleść 2 – sala 002.
  2. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania go ze SCEK.
  3. Rodzic po odebraniu dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza.
  4. W przypadku stwierdzania niepokojących objawów u uczestnika zajęć dla grup zorganizowanych ze szkół:
  a) uczeń zostaje skierowany do izolatorium, gdzie pozostaje pod opieką wychowawcy/opiekuna klasy/grupy
  b) wychowawca/opiekun zawiadamia rodziców ucznia oraz Dyrektora swojej Szkoły
  c) Dyrektor Szkoły/wychowawca klasy/grupy jest zobowiązany niezwłocznie poinformować dyrektora SCEK o stwierdzeniu bądź wykluczeniu zakażenia koronawirusem.
  5. W przypadku uczestników pełnoletnich stosuje się zalecenia sanitarne dotyczące osób dorosłych. Należy zatem podjąć następujące działania:
  a) skierować uczestnika do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),
  b) zawiesić zajęcia w danej grupie,
  c) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadzić wywiad z uczestnikiem i zalecić kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
  d) powiadomić właściwą miejscowo Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń,
  e) powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora Biura Edukacji, gdyż może zaistnieć konieczność zamknięcia placówki przez Powiatową Stację
  Sanitarno-Epidemiologiczną,
  f) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, uczestnik niezwłocznie informuje dyrektora placówki,
  6. Po opuszczeniu pomieszczenia przez osobę z objawami zakażenia pomieszczenie lub miejsce, w którym przebywała należy zdezynfekować.
  7. Zaleca się ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywał uczestnik z objawami zakażenia.
  8. Dyrektor SCEK informuje o podejrzeniu zakażenia u uczestnika dyrektora Biura Edukacji.
  9. Rodzice uczestników zajęć danej grupy zostają telefonicznie poinformowani o zaistniałej sytuacji i poproszeni o odbiór dzieci i ich obserwację.
  10. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu dyrektorem Biura Edukacji podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki bądź czasowej kwarantannie.
  11. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

  VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika podczas przebywania w SCEK
  1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy powiadomić dyrektora placówki, który podejmuje następujące działania:
  a) niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy,
  b) skierować pracownika do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),
  c) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadzić wywiad z pracownikiem i zalecić kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
  d) powiadomić właściwą miejscowo Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń,
  e) powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora Biura Edukacji, gdyż może zaistnieć konieczność zamknięcia placówki przez Powiatową Stację
  Sanitarno-Epidemiologiczną,
  f) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora placówki,
  g) do czasu ustalenia stanu zdrowia, dyrektor odsuwa pracownika od pracy.
  2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik podejrzany o zakażenie koronawirusem, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, stoły, krzesła itp.).
  3. Należy ustalić listę osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała osoba z objawami zakażenia.
  4. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
  5. Dyrektor placówki zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
  6. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

  IX. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie
  1. Definicja „kontaktu” obejmuje:
  a) każdego pracownika SCEK/rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut,
  b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
  c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
  2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
  a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
  b) poddanie się monitoringowi pracownika Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
  c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
  3. Pozostali pracownicy placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddane zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
  4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.
  5. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.

  X. Postanowienia końcowe
  1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części V ust.3) należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa,
  kontakt:
  • Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia - 222 500 115,
  • Numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 - 22 32 58 958,
  • Kontakt do biura podawczego - 22 31 07 900
  • Adres email: koronawirus@pssewawa.pl
  2. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się placówka strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
uczestników imprez edukacyjnych i artystycznych

UCZESTNIK MA PRAWO DO:

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy:
  1. Administrator danych
  Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Jezuicka 4.

  2. Dane kontaktowe administratora
  • Telefonicznie pod numerem 22 27 70 601
  • Pod adresem e-mail sekretariat@scek.pl

  3. Inspektor Ochrony Danych i dane kontaktowe
  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Biurze Finansów Oświaty m.st. Warszawy za pomocą adresu: mbfo.iod@um.warszawa.pl.
  4. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne
  • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w budynkach SCEK – monitoring wizyjny – na podstawie art. 108a Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996), w związku z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych ( Dz, U. z 2018, poz. 1000).
  • kontakty e-mailowe i telefoniczne z uczestnikami w sprawach związanych z realizacją wydarzenia artystycznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  5. Udostępnianie danych osobowych – kategorie odbiorców danych

  • Uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający ją na podstawie umowy powierzania danych osobowych.
  • Podmioty uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.

  6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

  7. Okres przechowywania danych osobowych
  • Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217) oraz zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej.
  • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w budynkach SCEK – monitoring wizyjny – nie dłużej niż 3 miesiące

  8. Przysługujące prawa w tym prawo do sprzeciwu
  • Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne
  z rezygnacją z udziału w imprezie artystycznej. Ponadto przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  • Uczestnikom, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Jeśli w przyszłości powołany zostałby inny organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.

  9. Wymóg podania danych
  • podanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem uczestnictwa w imprezie artystycznej organizowanej przez SCEK.

  10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
  • W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów.

*
*