Formularz zgłoszenia do konkursu “Rusz komórką!”

Formularz - konkurs filmowy

Autorzy filmu:

Rusz komórką!

Konkurs teatralno-filmowy dla uczestników warszawskiej akcji „Lato w mieście”

I
W ramach warszawskiej akcji „Lato w mieście” Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej organizuje konkurs teatralno-filmowy „Rusz komórką!”.

II
Celem konkursu jest zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczego i nieszablonowego wyrażania swoich refleksji związanych z funkcjonowaniem świata wokół nich oraz upowszechnianie aktywnych form uczestnictwa w kulturze.

III
1. Motywem przewodnim konkursu „Rusz komórką!” jest hasło DOCENIAM.
2. Hasło nawiązuje do obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego i stanu społecznej izolacji. Pragniemy tym samym skłonić uczniów do refleksji i kreatywnego rozwinięcia myśli „Doceniam to, co wokół mnie”.

IV
1. Konkurs skierowany jest do uczniów z warszawskich szkół podstawowych, biorących udział
w warszawskiej akcji „Lato w mieście”.
2. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: 7-10 lat oraz 11-14 lat.

V
Zadanie konkursowe: zadaniem uczestników jest nakręcenie za pomocą telefonu komórkowego krótkiego filmu, który w twórczy i autorski sposób rozwija hasło przewodnie konkursu: Doceniam.

VI
Kategoria: 7- 10 lat
1. Zadaniem uczestników jest wybranie dowolnego wiersza z kanonu lektur szkolnych oraz przedstawienie go w formie filmowej.
2. Wiersz powinien w twórczy, nieszablonowy sposób odnosić się do motywu przewodniego konkursu DOCENIAM.
3. Forma przedstawienia wybranego wiersza jest dowolna: może zostać wyrecytowany przez dowolną liczbę osób (zarówno w podziale na role, jak i wykonany grupowo), przedstawione w formie scenki, skeczu, piosenki itd.
4. Film może mieć maksymalnie 3 minuty.

VII
Kategoria: 11- 14 lat
1. Zadaniem uczestników jest przygotowanie autorskiej sceny filmowej odnoszącej się do motywu przewodniego konkursu DOCENIAM.
2. Nagranie sceny filmowej (dialogowej bądź niemej) powinno zostać poprzedzone przygotowaniem scenariusza.
3. Scenariusz może mieć wymiar zarówno fikcyjny, jak i dokumentalny. Powinien uwzględniać: rozpoczęcie, rozwinięcie, punkt kulminacyjny, zwrot akcji, zakończenie.
4. W scenie mogą brać udział inni uczestnicy warszawskiej akcji „Lato w mieście”.
5. Film może mieć maksymalnie 5 minut.

VIII
Z chwilą przesłania pracy do Organizatora Zgłaszający:
1. Oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do utworu, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich.
2. Oświadcza, iż utwór nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także
iż uzyskał wymagane prawem zgody osób przedstawionych w utworze na rozpowszechnianie
ich wizerunku w ramach konkursu „Rusz komórką!” oraz w zakresie poniższej licencji.
3. Udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji)
na korzystanie utworu w zakresie następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania
i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej, w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną; wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo
do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami; prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego, wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące
w szczególności: redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki itp., a także korektę;
4. Upoważnia Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnieniu prac publiczności.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie „Rusz komórką!” filmów
o niskiej jakości technicznej, a także naruszających prawo lub dobre obyczaje oraz godność osobistą jednostki.
6. Korzystanie z pracy w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z poszanowaniem praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na Konkurs, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy po rozstrzygnięciu Konkursu.

IX
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego
na stronie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej: www.scek.pl.
2. Zgłaszający zobowiązuje się podać imiona i nazwiska uczniów występujących w przesłanym filmie,
a także dostarczyć skany zgód podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych na udostępnianie wizerunku dziecka. Wzór zgody dostępny w Załączniku nr 1.
3. Do formularza należy załączyć film konkursowy wykonany za pomocą telefonu komórkowego.
4. Dopuszczalne formaty filmów: avi, flv, mp4, m4v.
5. Dopuszczalny rozmiar pliku to maksymalnie 128 MB.
6. Filmy należy przekazać we wskazanym formacie cyfrowym i w najlepszej dostępnej jakości.

X
1. Termin przyjmowania prac upływa 19 sierpnia 2020 roku.
2. Lista filmów nagrodzonych zostanie ogłoszona 14 września 2020 roku na stronie www.scek.pl.

XI
1. Organizator powoła jury konkursu.
2. Jury oceniać będzie tylko filmy spełniające wymienione w regulaminie kryteria.
3. Obrady jury są niejawne, a werdykt nie podlega zaskarżeniu.
4. Organizator poinformuje o wynikach konkursu na stronie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej: www.scek.pl, ponadto uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeśli nie pozwoli na to liczba zgłoszeń lub poziom prezentowanych prac.

XII
1. Organizator zobowiązuje się do prezentacji finałowych filmów podczas pokazu w sali kinowej SCEK.
2. Pokaz odbędzie się przy udziale publiczności z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
3. Termin pokazu zależeć będzie od stanu sytuacji zagrożenia epidemicznego w Polsce.
4. Filmy ponadto zostaną zaprezentowane na stronie www.scek.pl i za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych, na których obecne jest Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej.

XIII
1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania filmów w publikacjach
i materiałach promocyjnych SCEK.
2. Wszystkie publikowane filmy będą podpisywane imieniem i nazwiskiem twórców.
3. Konkurs finansowany jest ze środków miasta stołecznego Warszawy.

Koordynacja merytoryczna:
Katarzyna Podurgiel, Edyta Ganc, Karolina Orłowska
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa
Kontakt, wsparcie organizacyjne:
Martyna Skrednów
info@scek.pl, tel. 22 277 06 11, www.scek.pl 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

uczestników konkursów, imprez edukacyjnych, artystycznych
oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy:

 1. Administrator danych

  Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Jezuicka 4.

 2. Dane kontaktowe administratora

  • Telefonicznie pod numerem 22 27 70 601

  • Pod adresem e-mail sekretariat@scek.pl

 3. Inspektor Ochrony Danych i dane kontaktowe

  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Biurze Finansów Oświaty m.st. Warszawy za pomocą adresu: mbfo.iod@um.warszawa.pl.

 4. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne

  • dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w informacjach związanych z jego udziałem
   w konkursie teatralno-filmowym „Rusz komórką!”/ ogłoszenie list
   nagrodzonych, publikacja nagrodzonych utworów na stronie SCEK/ w wersji drukowanej
   i elektronicznej na stronie internetowej SCEK na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w budynkach SCEK – monitoring wizyjny – na podstawie art. 108a Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996), w związku z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz, U. z 2018, poz. 1000).

  • kontakty e-mailowe i telefoniczne z uczestnikami, rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawach związanych z realizacją konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 5. Udostępnianie danych osobowych – kategorie odbiorców danych

  • Uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający ją na podstawie umowy powierzania danych osobowych

  • Podmioty uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa

 6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 7. Okres przechowywania danych osobowych

  • Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217) oraz zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej.

  • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w budynkach SCEK – monitoring wizyjny – nie dłużej niż 3 miesiące

 8. Przysługujące prawa w tym prawo do sprzeciwu

  • Uczestnikowi pełnoletniemu, rodzicom lub prawnym opiekunom uczestnika nieletniego przysługuje prawo dostępu do danych osobowych swoich i dziecka (uczestnika), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne
   z rezygnacją z udziału w konkursie, imprezie edukacyjnej i artystycznej. Ponadto przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

  • Uczestnikom pełnoletnim, rodzicom lub opiekunom prawnym uczestnika, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Jeśli w przyszłości powołany zostałby inny organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.

 9. Wymóg podania danych

  • podanie danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem uczestnictwa konkursie organizowanym przez SCEK.

 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

  • W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów;

Załącznik wideo *
Maksymalny rozmiar pliku: 67.11MB