Formularz zgłoszenia do projektu FOSA 2023

++++++Formularz zgłoszenia - FOSA 2023
Wypełniają uczestniczy powyżej 18. roku życia.

REGULAMIN UCZESTNICTWA
W FERYJNYCH OTWARTYCH SPOTKANIACH ARTYSTYCZNYCH „FOSA 2023”

1. Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej w dniach 13 lutego 2023 r. – 23 lutego 2023 r. organizuje Feryjne Otwarte Spotkania Artystyczne „FOSA 2023”.
2. Uczestnictwo w warsztatach jest finansowane przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej.
3. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy od 9 stycznia do 2 lutego 2023 r (czwartek). W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą decyduje data wpływu.
4. Warunki uczestnictwa w Feryjnych Otwartych Spotkaniach Artystycznych „FOSA 2023”:
 Spełnienie kryterium wieku: 13-19 (osoby urodzone w latach 2003-2010).
 Status mieszkańca Warszawy lub ucznia szkoły znajdującej się na terenie m.st. Warszawy.
 Poprawnie wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.scek.pl Do formularza należy załączyć odręcznie podpisaną przez osobę uprawnioną Karta Zgłoszenia. Karta dostępna jest na stornie www.scek.pl
 Uczestniczenie w dniu 4 lutego 2023 r. w spotkaniu z reżyserem i instruktorami.
Prosimy o przyniesienie aktualnej legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości.
 Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach projektu FOSA 2023.
5. Uczestnika obowiązuje wygodny strój sportowy (w tym obuwie).
6. Lokalizacje warsztatów projektu FOSA 2023:
• Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4,
• Stara Prochownia Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Boleść 2,
• Scena Relax, ul. Złota 8
7. Przewidywane godziny pracy w grupach warsztatowych:
• 9.30-13.00 – warsztaty artystyczne,
• 13.00-14.30 – przerwa na obiad,
• 14.30-16:00 – warsztaty artystyczne.
Warsztaty i próby do widowiska mogą być przedłużone. Organizatorzy będą informować uczestników z wyprzedzeniem o wszystkich zmianach w harmonogramie.
8. Harmonogram zajęć dostosowany będzie do prób nad widowiskiem. Aktualny program warsztatów wywieszany będzie na tablicy ogłoszeń w Biurze FOSA wraz ze wszelkimi informacjami dla poszczególnych grup.
9. Uczestnik zobowiązany jest do systematycznego sprawdzania rozkładu zajęć swojej grupy oraz do regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
10. Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich – rodzice) zobowiązany jest do poinformowania organizatorów o nieobecności na zajęciach.
11. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych dotyczących projektu.
12. Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej zapewnia uczestnikom nieodpłatnie obiad w godzinach 13.00-14.30. Obiady w czasie trwania warsztatów wydawane będą w Bursie nr 6 z filią przy ul. Długiej 18/20. Uczestnicy przemieszczają się między budynkami tylko pod opieką instruktora grupy.

*

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
uczestników Feryjnych Otwartych Spotkań Artystycznych FOSA 2023
oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych

1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Jezuicka 4.

2. Dane kontaktowe administratora
• Telefonicznie pod numerem 22 27 70 601
• Pod adresem e-mail sekretariatscek@eduwarszawa.pl

3. Inspektor Ochrony Danych i dane kontaktowe: Mogą się Państwo kontaktować również z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: mbfo.iod@um.warszawa.pl

4. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe uczestników oraz rodziców lub opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich będą przetwarzane w celach:
• przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz przeprowadzenia Feryjnych Otwartych Spotkań Artystycznych FOSA 2023 zgodnie z zadaniami realizowanymi w interesie publicznym wynikającymi z przepisów prawa oświatowego (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
• uhonorowania uczestników oraz promocji naszej działalności poprzez publikowanie imion i nazwisk wykonawców widowiska finałowego projektu FOSA 2022 w wersji drukowanej i elektronicznej na stronie internetowej SCEK oraz kontaktowania się w sprawach związanych z projektem zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem SCEK (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
• prowadzenia dokumentacji zajęć zgodnie z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO) określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania

5. Udostępnianie danych osobowych – kategorie odbiorców danych
Podmioty, które na podstawie stosownych umów świadczą usługi dotyczące:
• obsługi informatycznej - Firma DirektPoint
• realizacji widowiska finałowego – Scena Relax
• realizacji dokumentacji filmowej - Studio Nagrań Art. Cafe
• noclegów i wyżywienia - Bursa nr 6 z filią przy ul. Długiej 18/20

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w projekcie FOSA 2023 a następnie będą archiwizowane przez okres 5 lat.

8. Przysługujące prawa w tym prawo do sprzeciwu
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO. Skargę mogą złożyć Państwo listownie na adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

9. Wymóg podania danych
• podanie danych zawartych we Wniosku o przyjęcie na zajęcia nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez SCEK.

*
Wypełnić, gdy uczestnik nie jest pełnoletni
Załącz wypełnioną i podpisaną Kartę Złoszenia FOSA 2023 ze strony ............ Dopuszczalne formaty dokumentów: jpg, png, pdf
Maksymalny rozmiar pliku: 7MB