Formularz zgłoszenia LAF 2020

Formularz zgłoszenia – Letnia Akademia Filozofii 2020
Po wpisaniu wieku uczestnika pokażą się wymagane zgody.

na uczestnictwo mojego dziecka zajęciach warsztatowych organizowanych od 25 maja 2020 w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej im. KEN.
na samodzielne przyjście oraz powrót mojego dziecka z zajęć.
na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z wytycznymi ze strony MEN, GIS oraz znana jest mi treść obowiązujących w placówce procedur bezpieczeństwa w okresie reżimu sanitarnego (w związku z COVID-19). Zrozumiałem/łam je i w pełni akceptuję.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH uczestników kursu edukacyjnego „Letnia Akademia Filozofii ( LAF) 2020”oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy:

1.Administrator danych Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Jezuicka 4.

2.Dane kontaktowe administratora
- Telefonicznie pod numerem 22 27 70601Pod adresem e-mail sekretariat@scek.pl

3.Inspektor Ochrony Danych i dane kontaktowe. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej,a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Biurze Finansów Oświaty m.st. Warszawy za pomocą adresu: mbfo.iod@um.warszawa.pl.

4.Cele przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletnich będą przetwarzane w celu:
- przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego –Ustawa z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.08.2017r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych (Dz.U. 2017 poz. 1606).
- prowadzenie dokumentacji kursu edukacyjnego –Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017r., poz. 1646).
- zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w budynkach SCEK –monitoring wizyjny –na podstawie art. 108a Ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 poz. 996), w związku z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000).
- kontakt e-mailowe i telefoniczne z uczestnikami zajęć, rodzicami, opiekunami prawnymi –art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strona 2 z 2

5.Udostępnianie danych osobowych –kategorie odbiorców danych
- Uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający ją na podstawie umowy powierzania danych osobowych
- Podmioty uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa

6.Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
7.Okres przechowywania danych osobowych
- Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217) oraz zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej.
- zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w budynkach SCEK –monitoring wizyjny –nie dłużej niż 3 miesiące

8.Przysługujące prawa w tym prawo do sprzeciwu
- Uczestnikowi pełnoletniemu, rodzicom lub prawnym opiekunom uczestnika nieletniego przysługuje prawo dostępu do danych osobowych swoich i dziecka (uczestnika), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne zrezygnacją z udziału w konkursie, imprezie edukacyjnej i artystycznej. Ponadto przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
- Uczestnikom pełnoletnim, rodzicom lub opiekunom prawnym uczestnika, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Jeśli w przyszłości powołany zostałby inny organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.

9.Wymóg podania danych
- podanie danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem uczestnictwa w kursie organizowanym przez SCEK.

10.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów;