Formularz zgłoszenia Mój busz po polsku 2024

Mój busz po polsku 2024
Załącz pracę (do 5 MB)
Maksymalny rozmiar pliku: 5MB

REGULAMIN

REGULAMIN
corocznego konkursu dokumentalnego inspirowanego wybranymi utworami Ryszarda Kapuścińskiego
dedykowany osobom w wieku 13-19 lat mieszkającym w Warszawie lub uczącym się w warszawskich szkołach.

Edycja konkursu na rok 2024 „Mój busz po polsku”
– zgłoszenia inspirowane zbiorem reportaży Ryszarda Kapuścińskiego „Busz po polsku”.

I. Organizator konkursu:
1. Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej
Ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa

II. Współorganizatorzy:
1. Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa

III. Cele konkursu:
1. Upowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości Ryszarda Kapuścińskiego.
2. Upowszechnianie reportażu i innych form dokumentalnych jako narzędzia do poznawania i lepszego rozumienia świata i problemów współczesności wśród uczniów warszawskich szkół.

IV. Uczestnicy:
1. Warunkiem udziału w konkursie jest status mieszkańca Warszawy lub ucznia warszawskiej szkoły w wieku 13-19 lat.
2. Do udziału w konkursie mogą przystąpić uczniowie zgłaszający się indywidualnie
lub uczniowie wytypowani przez szkoły, placówki wychowania pozaszkolnego, domy kultury, biblioteki.
3. Do udziału w konkursie może zostać zgłoszona praca zbiorowa przygotowana
przez maksymalnie 3 osoby.
4. W przypadku osób fizycznych warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie pełnej zdolności
do czynności prawnych (lub w przypadku braku takiej zdolności przedłożenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie). W przypadku, gdy zgłoszenie uczestnika konkursu następuje przez szkołę, instytucję edukacyjną oraz kulturalną, warunkiem udziału w konkursie jest zgoda uczestnika konkursu/ jego rodzica lub prawnego opiekuna na udział w konkursie.

V. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a) wypełnienie Elektronicznego formularza uczestnika konkursu znajdującego się na stronie internetowej SCEK: www.scek.pl
b) załączenie do Elektronicznego formularza uczestnika konkursu pracy dokumentalnej, a więc nie zawierającej elementów fikcji, której inspiracją jest książka „Busz po polsku” Ryszarda Kapuścińskiego
2. Praca literacka (tekst, który może być np. wywiadem, opowieścią dokumentalną, artykułem czy reportażem), fotograficzna (np. fotoreportaż; każdemu zdjęciu powinien towarzyszyć podpis), filmowa czy materiał dźwiękowy (np. podcast) może mieć dowolną formę artystyczną, ale musi mieć charakter dokumentalny, tzn. nie można zmyślać ani kreować rzeczywistości.
3. W jednym formularzu można wysłać maksymalnie 5 plików (wielkość jednego pliku max. 5 MB).
4. Pliki większe niż 5 MB należy wysłać za pomocą wirtualnych dysków. Link do ich pobrania należy wkleić w formularz zgłoszenia.
5. Termin składania prac upływa 14 maja 2024 r. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą uwzględniane w konkursie.
6. Prace Konkursowe muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być wytworem sztucznej inteligencji, kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.
7. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że
przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do nadesłanych treści
i że ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.

VI. Harmonogram konkursu:
1. Termin nadsyłania prac upływa 14 maja 2024 r. (decyduje data wpłynięcia pracy).
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się przed zakończeniem
roku szkolnego 2023/24. Data zostanie ustalona w późniejszym terminie i ogłoszona na stronie internetowej organizatora.
3. Autorzy najlepszych projektów zostaną zaproszeni drogą mailową lub telefoniczną do udziału
w finale konkursu lub po odbiór nagród w siedzibie Organizatora.

VII. Organizacja:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania przesłanego projektu w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez organizatorów dowolnego opracowania projektu, poprzez umieszczenie na serwerze internetowym
na stronie www.scek.pl oraz w publikacji SCEK Arkusze Literackie na co uczestnik wyraża zgodę, przystępując do Konkursu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego opublikowania zgłoszonego przez uczestnika projektu, jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania imienia, nazwiska oraz wizerunku uczestnika warsztatów, na co uczestnik wyraża zgodę, przystępując do konkursu. Szczegóły znajdują się w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych na stronie www.scek.pl,
z którą każdy uczestnik/ opiekun prawny zobowiązany jest się zapoznać.

VIII. Nagrody:
1. Autorzy zwycięskich prac otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Organizatorów.

IX. Komisja oceniająca:
1. Komisja zostanie powołana przez Organizatora konkursu do dnia 14 maja 2024 r.
2. Przewodniczącego i członków jury powołuje Dyrektor Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej.

X. Uwagi końcowe:
1. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w sekretariacie konkursu
- Dział Organizacji Imprez Edukacyjnych i Artystycznych SCEK:
Zofia Kowalczyk
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej,
ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa
e-mail: scek@eduwarszawa.pl, zofiakowalczyk@eduwarszawa.pl
tel.: 22 277 06 12
Sekretariat konkursu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:30-16:00.
2 Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
3. Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie internetowej www.scek.pl, a także w siedzibie Organizatora konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestnika konkursu. Zmiana obowiązuje
z chwilą opublikowania zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej www.scek.pl.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
uczestników konkursów, imprez edukacyjnych, artystycznych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy:
1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Jezuicka 4

2. Dane kontaktowe administratora
• Telefonicznie pod numerem 22 27 70 601
• Pod adresem e-mail scek@eduwarszawa.pl

3. Inspektor Ochrony Danych i dane kontaktowe
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Biurze Finansów Oświaty m.st. Warszawy za pomocą adresu: mbfo.iod@um.warszawa.pl.
4. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne
• dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w informacjach związanych z jego udziałem
w konkursie na reportaż „Mój busz po polsku 2024” : publikacja, ogłoszenie list nagrodzonych, , prezentacja pracy w wersji drukowanej i elektronicznej na stronie internetowej SCEK na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
• zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w budynkach SCEK – monitoring wizyjny – na podstawie art. 108a Ustawy Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018 poz. 996), w związku z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych ( Dz, U. z 2018, poz. 1000).
• kontakty e-mailowe i telefoniczne z uczestnikami, rodzicami/ opiekunami prawnymi
w sprawach związanych z realizacją konkursu/ imprezy edukacyjnej, artystycznej, projektu, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Udostępnianie danych osobowych – kategorie odbiorców danych

• Uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający ja na podstawie umowy powierzania danych osobowych
• podmioty uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Okres przechowywania danych osobowych
• Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217) oraz zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej.
• zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w budynkach SCEK – monitoring wizyjny – nie dłużej niż 3 miesiące

8. Przysługujące prawa w tym prawo do sprzeciwu
• Uczestnikowi pełnoletniemu, rodzicom lub prawnym opiekunom uczestnika nieletniego przysługuje prawo dostępu do danych osobowych swoich i dziecka (uczestnika), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne
z rezygnacją z udziału w konkursie, imprezie edukacyjnej i artystycznej. Ponadto przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
• Uczestnikom pełnoletnim, rodzicom lub opiekunom prawnym uczestnika, jeżeli twierdzą,
że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym,
o którym mowa jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych adres siedziby:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Jeśli w przyszłości powołany by został innych organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.

9. Wymóg podania danych
• podanie danych zawartych w KARCIE/FORMULARZU ZGŁOSZENIA nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem uczestnictwa konkursie, imprezie edukacyjnej, artystycznej organizowanej przez SCEK.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
• W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów;

*
Wypełnić, gdy uczestnik nie jest pełnoletni
*