Formularz zgłoszenia na warsztaty mindfullness

!Warsztaty mindfullness Sztuka Działa 2023
Wiek *

Zasady elektronicznej rezerwacji miejsc na wydarzenia organizowane przez SCEK

1. Zapisy odbywają się poprzez formularz zamieszczony na stronie http://www.scek.pl
2. Wypełnienie i wysłanie formularza jest jednoznaczne z zarezerwowaniem wejściówki na wydarzenie.
3. Liczba miejsc na każde wydarzenie jest ograniczona. Po przekroczeniu limitu prowadzone są zapisy na listę rezerwową. Wpisanie na listę rezerwową nie gwarantuje możliwości udziału w wydarzeniu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia z powodów niezależnych od Organizatora.
5. Wysłanie zgłoszenia poprzez formularz jest równoznaczne z potwierdzeniem prawdziwości podanych w nim danych.
6. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt ze strony Organizatora na podany adres e-mail i numer telefonu.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
uczestników konkursów, imprez edukacyjnych, artystycznych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
uczestników zajeć realizowanych w ramach Festiwalu Sztuka Działa 2023
oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych

1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Jezuicka 4.
2. Dane kontaktowe administratora:
Telefonicznie pod numerem 22 27 70 601
Pod adresem e-mail sekretariatscek@eduwarszawa.pl
3. Inspektor Ochrony Danych i dane kontaktowe: Mogą się Państwo kontaktować również z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: mbfo.iod@um.warszawa.pl
4. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe uczestników oraz rodziców lub opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich będą przetwarzane w celach:
• przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz przeprowadzenia zajęć w ramach Festiwalu Sztuka Działa 2023 zgodnie z zadaniami realizowanymi w interesie publicznym wynikającymi z przepisów prawa oświatowego (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
• uhonorowania uczestników oraz promocji naszej działalności poprzez publikowanie imion i nazwisk uczestników zajęć realizowanych w ramach Festiwalu Sztuka Działa 2023 w wersji elektronicznej na stronie internetowej SCEK oraz kontaktowania się w sprawach związanych z zajęciami zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem SCEK (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
• prowadzenia dokumentacji zajęć zgodnie z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO) określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania
5. Udostępnianie danych osobowych – kategorie odbiorców danych
Podmioty, które na podstawie stosownych umów świadczą usługi dotyczące:
• obsługi informatycznej - Firma DirektPoint
6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
7. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w festiwalu Sztuka Działa 2023, a następnie będą archiwizowane przez okres 5 lat.
8. Przysługujące prawa w tym prawo do sprzeciwu
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO. Skargę mogą złożyć Państwo listownie na adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
9. Wymóg podania danych
podanie danych zawartych we Wniosku o przyjęcie na zajęcia nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez SCEK.

*
*