Formularz zgłoszenia Turniej Jednego Wiersza Wiosna 2023

Turniej Jednego Wiersza Wiosna 2023

TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA – WIOSNA 2023
REGULAMIN

Organizator konkursu
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Kulturalnej, Jezuicka 4, 00-281
Warszawa
Cele konkursu
1. Prezentacja twórczości literackiej młodzieży.
2. Upowszechnianie aktywnych form uczestnictwa młodzieży w kulturze.
3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i kształcenie umiejętności literackich.
Uczestnicy i uczestniczki konkursu
Uczniowie i uczennice warszawskich szkół, w wieku od 13 do 19 lat.
Warunki konkursu
1. Turniej Jednego Wiersza ma formułę otwartą. Tematyka tekstów poetyckich nie jest
określona.
2. Warunkiem przystąpienia do Turnieju jest przesłanie drogą elektroniczną jednego
utworu poetyckiego, nieprzekraczającego 50 wersów, dotychczas niepublikowanego
i niezgłaszanego do innych konkursów.
3. Zgłoszenia do konkursu odbywają się za pośrednictwem elektronicznego formularza na
stronie www.scek.pl.
4. Spośród nadesłanych utworów poetyckich Jury wyłoni grupę finalistów, która zostanie
zaproszona do Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, aby osobiście
zaprezentować swoje wiersze podczas finału.
5. Odczytanie (recytacja) utworu poetyckiego jest warunkiem uczestnictwa w finale.
Terminy
1. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 17 kwietnia 2023 r.
2. Lista osób zakwalifikowanych do finału zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.scek.pl najpóźniej 19 kwietnia 2023 r.
3. Finał Turnieju odbędzie się 27 kwietnia 2023 r. o godz. 17.00 w Starej Prochowni
SCEK, ul. Boleść 2
Nagrody
1. Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia.
2. Konkurs finansowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawę.
3. Wiersze finalistów zostaną wydrukowane w publikacji Stołecznego Centrum Edukacji
Kulturalnej „Arkusze Literackie 27”.
Jury
Jury oceniające zgłoszone utwory poetyckie zostanie powołane przez Organizatora konkursu.
Informacje dodatkowe
1. Dla osób zakwalifikowanych do finału zostaną zorganizowane konsultacje z aktorką
Bożeną Robakowską (nauczycielką prowadzącą warsztaty teatralne w SCEK) w celu
jak najlepszego przygotowania przez uczestniczki i uczestników prezentacji swoich
utworów. Udział w konsultacjach jest dobrowolny.
2. Termin konsultacji: 21 kwietnia 2023 r., godz. 15.00-17.00.
3. Konsultacje odbędą się w Starej Prochowni SCEK, ul. Boleść 2.
Więcej informacji:
tel.: 22 277 06 18
www.scek.pl, e-mail: scek@eduwarszawa.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
uczestników konkursów, imprez edukacyjnych, artystycznych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy:
1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Jezuicka 4.

2. Dane kontaktowe administratora
• Telefonicznie pod numerem 22 27 70 601
• Pod adresem e-mail sekretariat@scek.pl

3. Inspektor Ochrony Danych i dane kontaktowe
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Biurze Finansów Oświaty m.st. Warszawy za pomocą adresu: mbfo.iod@um.warszawa.pl.
4. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne
• dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w informacjach związanych z jego udziałem w konkursie literackim „Turniej Jednego Wiersza – WIOSNA 2023”/ ogłoszenie list finalistów
i nagrodzonych, publikacja finałowych utworów w publikacji SCEK/ w wersji drukowanej i elektronicznej na stronie internetowej SCEK na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
• zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w budynkach SCEK – monitoring wizyjny – na podstawie art. 108a Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996), w związku z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych ( Dz, U. z 2018, poz. 1000).
• kontakty e-mailowe i telefoniczne z uczestnikami, rodzicami/opiekunami prawnymi
w sprawach związanych z realizacją konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Udostępnianie danych osobowych – kategorie odbiorców danych

• Uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający ją na podstawie umowy powierzania danych osobowych
• Podmioty uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Okres przechowywania danych osobowych
• Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217) oraz zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej.
• zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w budynkach SCEK – monitoring wizyjny – nie dłużej niż 3 miesiące

8. Przysługujące prawa w tym prawo do sprzeciwu
• Uczestnikowi pełnoletniemu, rodzicom lub prawnym opiekunom uczestnika nieletniego przysługuje prawo dostępu do danych osobowych swoich i dziecka (uczestnika), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne
z rezygnacją z udziału w konkursie, imprezie edukacyjnej i artystycznej. Ponadto przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
• Uczestnikom pełnoletnim, rodzicom lub opiekunom prawnym uczestnika, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym,
o którym mowa jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Jeśli w przyszłości powołany zostałby inny organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.

9. Wymóg podania danych
• podanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem uczestnictwa konkursie, imprezie edukacyjnej, artystycznej organizowanej przez SCEK.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
• W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów;

*
*
*
*
*
Załącz wiersz zgłaszany do konkursu. Dopuszczalne formaty dokumentów: doc, docx, pdf, odt. *
Maksymalny rozmiar pliku: 7MB