Formularz zgłoszenia – Turniej Jednego Wiersza

Turniej Jednego Wiersza

TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA
REGULAMIN

Organizator konkursu
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
im. Komisji Edukacji Kulturalnej,
Jezuicka 4, 00-281 Warszawa

Cele konkursu
1. Prezentacja twórczości literackiej młodzieży.
2. Upowszechnianie aktywnych form uczestnictwa młodzieży w kulturze.
3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i kształcenie umiejętności literackich.

Uczestnicy i uczestniczki konkursu
Uczniowie i uczennice warszawskich szkół, w wieku od 13 do 19 lat.

Warunki konkursu
1. Turniej Jednego Wiersza ma formułę otwartą. Tematyka tekstów poetyckich nie jest określona.
2. Warunkiem przystąpienia do Turnieju jest przesłanie drogą elektroniczną jednego utworu
poetyckiego, nieprzekraczającego 50 wersów, dotychczas niepublikowanego i niezgłaszanego
do innych konkursów.
3. Zgłoszenia odbywają się za pośrednictwem elektronicznego formularza na stronie www.scek.pl.
4. Spośród nadesłanych utworów poetyckich Jury wyłoni grupę finalistów, która zostanie zaproszona
do SCEK, aby osobiście zaprezentować swoje wiersze podczas finału.
5. Odczytanie (recytacja) utworu poetyckiego jest warunkiem uczestnictwa w finale.

Terminy
1. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 7 kwietnia 2024 r.
2. Lista finalistów zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.scek.pl do 15 kwietnia 2024 r.
3. Finał Turnieju odbędzie się dnia 25 kwietnia 2024 r. o godz. 17.00 na Scenie Studyjnej (sala 303)
w budynku SCEK, ul. Jezuicka 4.

Nagrody
1. Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia.
2. Konkurs finansowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawę.
3. Wiersze finalistów zostaną wydrukowane w publikacji Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej
„Arkusze Literackie 28”.

Jury
Jury oceniające zgłoszone utwory poetyckie zostanie powołane przez Organizatora konkursu.
Informacje dodatkowe
1. Dla osób zakwalifikowanych do finału zostaną zorganizowane konsultacje z aktorką Bożeną
Robakowską (nauczycielką prowadzącą warsztaty teatralne w SCEK) w celu jak najlepszego
przygotowania przez uczestniczki i uczestników prezentacji swoich utworów.
Udział w konsultacjach jest dobrowolny.
2. Termin konsultacji: 23 kwietnia 2024 r., godz. 15.00-20.00.
3. Konsultacje odbędą się na Scenie Studyjnej (sala 303) w budynku SCEK, ul. Jezuicka 4.

Koordynator konkursu:
Piotr Garczyński, referent ds. organizacji imprez edukacyjnych i artystycznych
pgarczynski@eduwarszawa.pl, scek@eduwarszawa.pl, tel:22-277-06-18

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
uczestników konkursów, imprez edukacyjnych, artystycznych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
uczestników konkursów, imprez edukacyjnych, artystycznych
oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy:
1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
im. Komisji Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Jezuicka 4.

2. Dane kontaktowe administratora

• telefonicznie pod numerem 22 27 70 601
• pod adresem e-mail sekretariat.scek@eduwarszawa.pl

3. Inspektor Ochrony Danych i dane kontaktowe
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Biurze Finansów Oświaty m.st. Warszawy za pomocą adresu: mbfo.iod@um.warszawa.pl.
4. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne
• dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w informacjach związanych z jego udziałem
w Turnieju Jednego Wiersza 2023 na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
• kontakty e-mailowe i telefoniczne z uczestnikami, rodzicami/opiekunami prawnymi
w sprawach związanych z realizacją laboratorium na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
• wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na SCEK;
• realizacja umów zawartych z kontrahentami SCEK.

5. Udostępnianie danych osobowych – kategorie odbiorców danych

• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
• inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z SCEK przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest SCEK.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217) oraz zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej.

8. Przysługujące prawa w tym prawo do sprzeciwu

• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

9. Wymóg podania danych

Podanie danych zawartych w FORMULARZU ZGŁOSZENIA nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem uczestnictwa konkursie, imprezie edukacyjnej, artystycznej organizowanej przez SCEK.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.

*
*
*
*
Załącz wiersz zgłaszany do konkursu. Dopuszczalne formaty dokumentów: doc, docx, pdf, odt. *
Maksymalny rozmiar pliku: 7MB