Formularz zgłoszeniowy Kazimierska Galeria Żywych Obrazów PEGaz 2024

Kazimierska Galeria Żywych Obrazów – w ramach projektu PEGaz
Dieta:
Dostępność w terminie 17.07.2024 – 21.07.2024: *

Regulamin Kazimierskiej Galerii Żywych Obrazów – w ramach projektu PEGaz 2024


ORGANIZATOR:

 1. Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. KEN
  ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa
  tel. 22 277 06 01, e-mail: sekretariat.scek@eduwarszawa.pl

  CELE PLENERU:
  Głównym celem projektu będzie stworzenie żywych obrazów, czyli rekonstrukcji dzieł malarstwa przy udziale młodych ludzi przedstawiających postawą, ubiorem i mimiką daną scenę z autentycznych obrazów.
  TERMIN I MIEJSCE PLENERU:
  Plener odbędzie się w dniach 17.07.2024 – 21.07.2024 w Ośrodku Oświatowo-Szkoleniowym „Arkadia”
  Adres: Czerniawy 1, 24-120 Kazimierz Dolny
  WARUNKI UCZESTNICTWA:
  1. Projekt ma zasięg ogólnomiejski i adresowany jest do uczestników zajęć SCEK oraz do uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, w wieku 18-19 lat.
  2. Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszenia (również drogą elektroniczną – podpisany skan).
  3. Liczba miejsc jest ograniczona (13 osób) i decyduje kolejność zgłoszeń.

  ORGANIZACJA PROJEKTU:
  1. W imieniu Organizatora nad projektem pod względem merytorycznym i artystycznym czuwać będą nauczyciele SCEK - Halina Polak i Remi Urant, a nad pracami organizacyjnymi:
  Martyna Skrednów (tel. 608799237, e-mail: MSkrednow@eduwarszawa.pl ),
  Małgorzata Ostrowska (tel. 222770610, e-mail: mal.ostrowska@eduwarszawa.pl),
  2. Uczestnicy projektu są zobowiązani do stosowania się do poleceń prowadzącego zajęcia, przestrzegania regulaminów obiektu noclegowego i zasad współżycia społecznego.
  3. Uczestnicy projektu winni posiadać aktualne ubezpieczenie (NNW we własnym zakresie). Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe w trakcie trwania pleneru. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia uczestników projektu.
  4. Organizator pokrywa koszty podróży. Uczestnicy zobowiązują się do punktualnego stawiennictwa w miejscu zbiórki wyjazdu oraz powrotu, a w środku transportu zbiorowego przestrzegania poleceń kierującego pojazdem.
  5. Organizator zapewnia wyżywienie oraz nocleg dla uczestników projektu.
  6. Niewykonanie pracy w trakcie projektu skutkuje skreśleniem z listy uczestników, a także zobowiązuje do zwrotu kosztów za przekazane materiały.
  7. Organizator zapewnia materiały niezbędne do przygotowania prac na wystawę.

  POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady projektu.
  2. Przystąpienie uczestnika do projektu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
  3. Osoby, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z udziału w projekcie oraz obciążone kosztami poniesionymi przez Organizatora.
  4. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator projektu.
  5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników projektu.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).
  7. Prace wykonane podczas projektu przechodzą na własność Organizatora w celu przygotowania wystawy. Istnieje możliwość odebrania prac po upływie czasu trwania wystawy (szczegółowe informacje u Organizatora).
  8. Organizator projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany te będą niezwłocznie publikowanie na stronie internetowej Organizatora.
  9. Wykorzystanie wizerunku:
  9.1.Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach:
  • utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie
  w dowolnej formie;
  • udostępnianie partnerom Organizatora oraz innym jednostkom – działającym w celach zgodnych z celami organizacji pleneru malarskiego – egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania ich do promocji Organizatora;
  • wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
  • zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku;
  • publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
  i w czasie przez siebie wybranym;
  • zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach;
  • emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych;
  • publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w plenerze malarskim.

  9.2. Wykorzystanie wizerunku uczestnika możliwe jest w szczególności dla celów informacyjnych, promocyjnych oraz marketingowych związanych z realizowaną przez Organizatora działalnością edukacyjną oraz celów działalności Organizatora poprzez umieszczenie wizerunku na stronach internetowych, blogach i fanpage’ach prowadzonych przez Organizatora.
  9.3. Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w ust. 1-2, odbywa się w oparciu o zezwolenie, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zdanie 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.). Zezwolenie jest udzielone przez uczestnika poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
  9.4. Mając na uwadze bezpłatny i społeczny charakter organizowanego pleneru malarskiego oraz dobrowolny udział, uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń, w tym również o jakiekolwiek wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) z tytułu udostępnienia i rozpowszechniania jego wizerunku w celach określonych w niniejszym Regulaminie.
  9.5. Zezwolenie udzielone przez Uczestnika w powyższy sposób oraz oświadczenie o zrzeczeniu ewentualnych roszczeń jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.) w związku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Prawa autorskiego.
  9.6. W przypadku cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika, uczestnik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z wykorzystaniem wizerunku na podstawie uprzedniej zgody oraz kosztów koniecznych do poniesienia celem wycofania wizerunku uczestnika. Do kosztów określonych w zdaniu poprzedzającym zaliczyć należy w szczególności koszt wykonania utrwalenia wizerunku oraz obróbki wykonanego materiału dla celów określonych przez Organizatora, koszt projektu i wykonania ewentualnych materiałów promocyjnych, reklamowych etc. oraz koszt cofnięcia określonych wyżej czynności podejmowanych przez Organizatora.

*


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
uczestników Kazimierskiej Galerii Żywych Obrazów – w ramach projektu PEGaz 2024 oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych


1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Jezuicka 4.

2. Dane kontaktowe administratora
• Telefonicznie pod numerem 22 27 70 601
• Pod adresem e-mail sekretariatscek@eduwarszawa.pl

1. Inspektor Ochrony Danych i dane kontaktowe: Mogą się Państwo kontaktować również z inspektorem ochrony danych Bartłomiej Wójcik poprzez adres e-mail: mbfo.iod@um.warszawa.pl

2. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe uczestników oraz rodziców lub opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich będą przetwarzane w celach:
• przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz przeprowadzenia projektu Kazimierska Galeria Żywych Obrazów – w ramach projektu PEGaz 2024 zgodnie z zadaniami realizowanymi w interesie publicznym wynikającymi z przepisów prawa oświatowego (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
• uhonorowania uczestników oraz promocji naszej działalności poprzez publikowanie imion i nazwisk autorów prac wykonanych w czasie projektu w wersji drukowanej i elektronicznej na stronie internetowej SCEK oraz kontaktowania się w sprawach związanych z projektem zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem SCEK (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
• prowadzenia dokumentacji zajęć zgodnie z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO) określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania

3. Udostępnianie danych osobowych – kategorie odbiorców danych
• Podmioty, które na podstawie stosownych umów świadczą usługi dotyczące:
- obsługi informatycznej - Firma DirektPoint
- noclegów i wyżywienia - Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy „ARKADIA” ul. Czerniawy 1, 24-120 Kazimierz Dolny
Kategoria przekazywanych danych osobowych:
- imię, nazwisko, adres email, numer telefonu uczestnika projektu
4. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w projekcie Kazimierska Galeria Żywych Obrazów – w ramach projektu PEGaz 2024 a następnie będą archiwizowane przez okres 5 lat.

8. Przysługujące prawa w tym prawo do sprzeciwu
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO. Skargę mogą złożyć Państwo listownie na adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane

9. Wymóg podania danych
• podanie danych zawartych we Wniosku o przyjęcie na zajęcia nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez SCEK.

*
Maksymalny rozmiar pliku: 7MB