Warszawski Festiwal Wokalny 2022, kategoria 13 – 16 lat

Formularz zgłoszeniowy

Warszawski Festiwal Wokalny 2022 - kategoria 13 - 16 lat
ZGŁASZAM WŁASNĄ KOMPOZYCJĘ *

Warszawski Festiwal Wokalny 2022
REGULAMIN

IV Warszawski Festiwal Wokalny 2022
w Starej Prochowni SCEK

Prezentujemy czwartą edycję Warszawskiego Festiwalu Wokalnego, organizowanego przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej. Festiwal adresowany jest do młodzieży, która chciałaby zaprezentować swoje umiejętności wokalne. Zachęcamy również do składania swoich autorskich kompozycji. Temat inspiracji przy wyborze repertuaru do tegorocznej edycji Festiwalu to: wolność, tolerancja, pasja i szczęście wyrażane muzyką. Warszawski Festiwal Wokalny będzie wyjątkową okazją, żeby pokazać swoją twórczość szerokiej publiczności na profesjonalnej scenie w Starej Prochowni SCEK.

I

Organizatorem Warszawskiego Festiwalu Wokalnego jest Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej,
ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa.

II
Cele konkursu

1) Umożliwienie młodym wykonawcom i twórcom prezentacji dorobku artystycznego.
2) Prezentacja nowej twórczości muzycznej i literackiej.
3) Wymiana doświadczeń artystycznych.
4) Rozwijanie umiejętności występowania na scenie.
5) Rozpowszechnianie wartościowych tekstów i utworów muzycznych.
6) Propagowanie kultury muzycznej wśród uczniów i uczennic warszawskich szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych.
III
Osoby uczestniczące
Uczestnikami konkursu mogą być:
1) Uczniowie i uczennice szkół podstawowych, ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy, w wieku 13 do 21 lat.
2) Uczestniczki i uczestnicy zajęć w domach kultury, klubach i placówkach edukacji pozaszkolnej zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, w wieku od 13 do 21 lat.
3) Osoby zgłaszające się do konkursu indywidualnie, mieszkające na terenie m. st. Warszawy, w wieku od 13 do 21 lat.

IV
Zgłoszenia
1) Warunkiem dopuszczenia do udziału w Festiwalu jest przesłanie elektronicznego zgłoszenia dostępnego na stronie www.scek.pl.
2) Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 17 maja 2022 r.
3) Osoba zgłasza do konkursu dwa utwory, w tym przynajmniej jeden w języku polskim. Uczestnicy i uczestniczki mogą zgłosić do konkursu również jeden autorski utwór.
4) Podkłady muzyczne należy załączyć w elektronicznym formularzu zgłoszenia dostępnym na stronie Organizatora w postaci linku. Uczestnicy i uczestniczki, którzy zdecydują się na występ z własnym akompaniamentem na żywo, są zobowiązani do zgłoszenia do Organizatora zapotrzebowania technicznego.
5) Organizator powiadomi uczestników i uczestniczki drogą mailową o poprawnej weryfikacji zgłoszenia.
6) Szczegółowy harmonogram prezentacji zostanie opublikowany na stronie internetowej www.scek.pl najpóźniej do
23 maja 2022 r.
7) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.

V
Przebieg konkursu

1) Osoby uczestniczące w konkursie będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
a) I kategoria: 13 – 16 lat,
b) II kategoria: 17 – 21 lat.
2) Podczas występu uczestnik prezentuje tylko jeden wybrany utwór. Drugi wykonywany jest na życzenie Jury. Jeśli uczestnik zgłosił do konkursu autorską piosenkę, podczas prezentacji konkursowych wykonuje ją jako drugą.
3) Uczestnicy konkursu wytypowani przez Jury do nagrody zostaną zaproszeni do udziału w koncercie laureatów.
VI
Miejsce
Festiwal odbywa się na scenie Starej Prochowni SCEK (ul. Boleść 2, Warszawa) przez wszystkie dni trwania konkursu.

VII
Terminy
1) Termin przyjmowania zgłoszeń do: 17 maja 2022 r.
2) Termin przesłuchań: 27 i 28 maja.
3) Finał, wręczenie nagród: 28 maja.
4) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie przebiegu konkursu i wytypowanie dodatkowego terminu na przeprowadzenie koncertu finałowego laureatów ( 29 maja 2022 roku).

VIII
Jury

1) Prezentacje oceniać będzie Jury powołane przez Dyrektora Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej.
2) Obrady Jury są niejawne. Organizator poinformuje oficjalnie o wynikach konkursu dla każdej kategorii podczas finału.

IX
Kryteria oceny

1) Dobór repertuaru.
2) Interpretacja utworu.
3) Aranżacja.
4) Warunki głosowe, dykcja, intonacja.
5) Tekst, kompozycja – w przypadku piosenki autorskiej.
6) Ogólny wyraz artystyczny prezentacji.

X

1) Organizator przewiduje nagrody i wyróżniania dla Uczestników każdej kategorii wiekowej.
2) Organizator Konkursu przewiduje nagrodę specjalną za piosenkę autorską.
3) Konkurs finansowany jest przez m. st. Warszawa.

XI
Informacje dodatkowe

1) Osoby uczestniczące w konkursie udzielają Stołecznemu Centrum Edukacji Kulturalnej praw do dowolnego wykorzystywania nagrań zarejestrowanych w czasie Warszawskiego Festiwalu Wokalnego oraz zrealizowanych materiałów foto/video, bez wypłacania dodatkowych wynagrodzeń.
2) Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu:
a) Przeprowadzenia konkursu.
b) Publikacji wyników konkursu w materiałach promocyjnych SCEK, w tym na stronie internetowej i mediach społecznościowych.
c) Przekazanie nagród laureatom konkursu.

XII
Postanowienia końcowe

Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
Koordynatorka Merytoryczna Konkursu: Urszula Napiórkowska, artystka, muzyk
Koordynator Organizacyjny Konkursu: Szymon Kleszcz, tel.: 22 277 06 09, skleszcz@scek.pl, Martyna Skrednów, tel.: 22 277 06 11, mskrednow@scek.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
uczestników konkursów, imprez edukacyjnych, artystycznych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy:
1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Jezuicka 4.

2. Dane kontaktowe administratora
• Telefonicznie pod numerem 22 27 70 601
• Pod adresem e-mail sekretariat@scek.pl

3. Inspektor Ochrony Danych i dane kontaktowe
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Biurze Finansów Oświaty m.st. Warszawy za pomocą adresu: mbfo.iod@um.warszawa.pl.
4. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne
• dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w informacjach związanych z jego udziałem w konkursie literackim „Turniej Jednego Wiersza – Wiosna 2021”/ ogłoszenie list finalistów
i nagrodzonych, publikacja finałowych utworów w publikacji SCEK/ w wersji drukowanej i elektronicznej na stronie internetowej SCEK na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
• zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w budynkach SCEK – monitoring wizyjny – na podstawie art. 108a Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996), w związku z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych ( Dz, U. z 2018, poz. 1000).
• kontakty e-mailowe i telefoniczne z uczestnikami, rodzicami/opiekunami prawnymi
w sprawach związanych z realizacją konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Udostępnianie danych osobowych – kategorie odbiorców danych

• Uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający ją na podstawie umowy powierzania danych osobowych
• Podmioty uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Okres przechowywania danych osobowych
• Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217) oraz zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej.
• zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w budynkach SCEK – monitoring wizyjny – nie dłużej niż 3 miesiące

8. Przysługujące prawa w tym prawo do sprzeciwu
• Uczestnikowi pełnoletniemu, rodzicom lub prawnym opiekunom uczestnika nieletniego przysługuje prawo dostępu do danych osobowych swoich i dziecka (uczestnika), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne
z rezygnacją z udziału w konkursie, imprezie edukacyjnej i artystycznej. Ponadto przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
• Uczestnikom pełnoletnim, rodzicom lub opiekunom prawnym uczestnika, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym,
o którym mowa jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Jeśli w przyszłości powołany zostałby inny organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.

9. Wymóg podania danych
• podanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem uczestnictwa konkursie, imprezie edukacyjnej, artystycznej organizowanej przez SCEK.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
• W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów;

*
*
*