Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników Feryjnych Otwartych Spotkań Artystycznych – FOSA 2019 oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy:

 1. Administrator danych
  Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Jezuicka 4.
 2. Dane kontaktowe administratora
  • Telefonicznie pod numerem 22 27 70 601
  • Pod adresem e-mail sekretariat@scek.pl
 3. Inspektor Ochrony Danych i dane kontaktowe
  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Biurze Finansów Oświaty m.st. Warszawy za pomocą adresu: mbfo.iod@um.warszawa.pl.
 4. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne
  Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów niepełnoletnich będą przetwarzane w celu:

  • przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych (Dz.U. 2017 poz. 1606).
  • prowadzenie dokumentacji zajęć – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia
   2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
   dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646).
  • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w budynkach SCEK – monitoring wizyjny – na podstawie art. 108a Ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 poz. 996), w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz,U. z 2018, poz. 1000).
  • kontakt e-mailowe i telefoniczne z uczestnikami zajęć, rodzicami, opiekunami prawnymi – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
   kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Udostępnianie danych osobowych – kategorie odbiorców danych
  • Uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający ją na podstawie umowy powierzania danych osobowych.
  • Podmioty uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
 6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Okres przechowywania danych osobowych
  • Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217) oraz zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt
   obowiązującym w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej,
  • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w budynkach SCEK – monitoring wizyjny – nie dłużej niż 3 miesiące.
 8. Przysługujące prawa w tym prawo do sprzeciwu
  • Uczestnikowi pełnoletniemu, rodzicom lub prawnym opiekunom uczestnika nieletniego przysługuje prawo dostępu do danych osobowych swoich i dziecka (uczestnika projektu),
   żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie, imprezie edukacyjnej i artystycznej.
   Ponadto przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  • Uczestnikom pełnoletnim, rodzicom lub opiekunom prawnym uczestnika, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia
   skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby:
   ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Jeśli w przyszłości powołany zostałby inny organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.
 9. Wymóg podania danych
  • Podanie danych zawartych w Karcie zgłoszenia udziału w projekcie nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem uczestnictwa w projekcie organizowanym przez SCEK.
  • Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem uczestnictwa w projekcie organizowanym przez
   SCEK.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
  • W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne
   decyzje dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów;