Malarstwo cyfrowe LATO W MIEŚCIE 2024 – formularz zgłoszeniowy

Malarstwo cyfrowe LATO W MIEŚCIE 2024
Wypełniają uczestniczy powyżej 18. roku życia.

REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
W STOŁECZNYM CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ

UCZESTNIK ZAJĘĆ MA PRAWO DO:

 1. Dobrowolnego wyboru zajęć, udziału w grupach twórczych i warsztatach artystycznych;
 2. Do rozwoju i kształtowania swoich zainteresowań, zdolności i talentów podczas zajęć;
 3. Do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 4. Do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny jego pracy podczas zajęć;
 5. Do pomocy w przypadku trudności w rozwoju swoich zainteresowań;
 6. Do korzystania z pomieszczeń placówki, sprzętu, środków dydaktycznych podczas zajęć;
 7. Do swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących działalności placówki, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi;
 8. Do opieki wychowawczej i warunków pobytu w placówce zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej;
 9. Do złożenia odwołania do dyrektora placówki w przypadku nałożonej kary.

UCZESTNIK ZAJĘĆ MA OBOWIĄZEK:

 1. Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach, co potwierdza wypełnioną
  i własnoręcznie podpisaną kartą uczestnika;
 2. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników placówki;
 3. Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój;
 4. Dbałości o wspólne dobro, powierzony sprzęt, ład i porządek w placówce;
 5. Przeciwstawiania się wszelkim przejawom brutalności, wulgarności, nietolerancji i agresji.

NAGRODY:

 1. Pochwała,
 2. Zgłoszenie uczestnika do konkursu lub przeglądu;
 3. Publiczna prezentacja osiągnięć uczestnika poprzez jego udział w wystawie, koncercie, przedstawieniu teatralnym; publikację w wydawnictwie oraz na stronie internetowej Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej;
 4. Dyplom, nagroda rzeczowa za osiągnięcia w konkursach lub przeglądach;
 5. List gratulacyjny do rodziców, opiekunów lub dyrekcji szkoły, której uczniem jest uczestnik zajęć Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej.

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU:

 1. Ustne upomnienie;
 2. Powiadomienie rodziców lub opiekunów;
 3. Czasowe zawieszenie w prawach uczestnika zajęć;
 4. Skreślenie z listy uczestników.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
uczestników zajeć realizowanych w ramach akcji "Lato w SCEK 2024"
oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych

1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Jezuicka 4.
2. Dane kontaktowe administratora:
Telefonicznie pod numerem 22 27 70 601
Pod adresem e-mail sekretariatscek@eduwarszawa.pl
3. Inspektor Ochrony Danych i dane kontaktowe: Mogą się Państwo kontaktować również z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: mbfo.iod@um.warszawa.pl
4. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe uczestników oraz rodziców lub opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich będą przetwarzane w celach:
• przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz przeprowadzenia zajęć w ramach oferty "Lato w SCEK 2023" zgodnie z zadaniami realizowanymi w interesie publicznym wynikającymi z przepisów prawa oświatowego (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
• uhonorowania uczestników oraz promocji naszej działalności poprzez publikowanie imion i nazwisk uczestników zajęć realizowanych w ramach oferty "Lato w SCEK 2023" w wersji elektronicznej na stronie internetowej SCEK oraz kontaktowania się w sprawach związanych z zajęciami zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem SCEK (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
• prowadzenia dokumentacji zajęć zgodnie z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO) określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania
5. Udostępnianie danych osobowych – kategorie odbiorców danych
Podmioty, które na podstawie stosownych umów świadczą usługi dotyczące:
• obsługi informatycznej - Firma DirektPoint
6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
7. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w projekcie Lato w SCEK 2024, a następnie będą archiwizowane przez okres 5 lat.
8. Przysługujące prawa w tym prawo do sprzeciwu
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO. Skargę mogą złożyć Państwo listownie na adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
9. Wymóg podania danych
podanie danych zawartych we Wniosku o przyjęcie na zajęcia nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez SCEK.

Maksymalny rozmiar pliku: 7MB