Otwarte Warsztaty Dziennikarskie – formularz zapisu

Otwarte Warsztaty Dziennikarskie
Wiek
*

REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
W STOŁECZNYM CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ

UCZESTNIK ZAJĘĆ MA PRAWO DO:

 1. Dobrowolnego wyboru zajęć, udziału w grupach twórczych i warsztatach artystycznych;
 2. Do rozwoju i kształtowania swoich zainteresowań, zdolności i talentów podczas zajęć;
 3. Do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 4. Do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny jego pracy podczas zajęć;
 5. Do pomocy w przypadku trudności w rozwoju swoich zainteresowań;
 6. Do korzystania z pomieszczeń placówki, sprzętu, środków dydaktycznych podczas zajęć;
 7. Do swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących działalności placówki, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi;
 8. Do opieki wychowawczej i warunków pobytu w placówce zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej;
 9. Do złożenia odwołania do dyrektora placówki w przypadku nałożonej kary.

UCZESTNIK ZAJĘĆ MA OBOWIĄZEK:

 1. Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach, co potwierdza wypełnioną
  i własnoręcznie podpisaną kartą uczestnika;
 2. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników placówki;
 3. Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój;
 4. Dbałości o wspólne dobro, powierzony sprzęt, ład i porządek w placówce;
 5. Przeciwstawiania się wszelkim przejawom brutalności, wulgarności, nietolerancji i agresji.

NAGRODY:

 1. Pochwała,
 2. Zgłoszenie uczestnika do konkursu lub przeglądu;
 3. Publiczna prezentacja osiągnięć uczestnika poprzez jego udział w wystawie, koncercie, przedstawieniu teatralnym; publikację w wydawnictwie oraz na stronie internetowej Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej;
 4. Dyplom, nagroda rzeczowa za osiągnięcia w konkursach lub przeglądach;
 5. List gratulacyjny do rodziców, opiekunów lub dyrekcji szkoły, której uczniem jest uczestnik zajęć Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej.

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU:

 1. Ustne upomnienie;
 2. Powiadomienie rodziców lub opiekunów;
 3. Czasowe zawieszenie w prawach uczestnika zajęć;
 4. Skreślenie z listy uczestników.

Wymagane oświadczenia: *

*
*
*

Wypełnić, gdy uczestnik nie jest pełnoletni

Wypełnić, gdy uczestnik nie jest pełnoletni
Wypełnić, gdy uczestnik nie jest pełnoletni