Podróż do krainy wyobraźni – warsztaty filmowo-teatralne Lato w mieście 2023

Podróż do krainy wyobraźni - warsztaty filmowo-teatralne LATO W MIEŚCIE 2023
Proszę podać liczbę terminów, które chcą Państwo zarezerwować w pierwszym i drugim semestrze roku szkolnego 2022/23.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH uczestników konkursów, imprez edukacyjnych, artystycznych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy:
1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Jezuicka 4

2. Dane kontaktowe administratora
• Telefonicznie pod numerem 22 27 70 601
• Pod adresem e-mail sekretariat.scek@eduwarszawa.pl

3. Inspektor Ochrony Danych i dane kontaktowe
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Biurze Finansów Oświaty m.st. Warszawy za pomocą adresu: mbfo.iod@um.warszawa.pl.
4. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne
• dane osobowe osoby zgłaszającej siebie/grupę będą przetwarzane w sytuacjach związanych z jego udziałem w projekcie Lekcje z Mistrzem Reportażu 2022 w sprawach organizacyjnych na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
• zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w budynkach SCEK – monitoring wizyjny – na podstawie art. 108a Ustawy Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018 poz. 996), w związku z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych ( Dz, U. z 2018, poz. 1000).
• kontakty e-mailowe i telefoniczne z uczestnikami, rodzicami/ opiekunami prawnymi
w sprawach związanych z realizacją imprezy edukacyjnej, artystycznej, projektu, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Udostępnianie danych osobowych – kategorie odbiorców danych

• Uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający ja na podstawie umowy powierzania danych osobowych
• podmioty uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Okres przechowywania danych osobowych
• Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217) oraz zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej.
• zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w budynkach SCEK – monitoring wizyjny – nie dłużej niż 3 miesiące

8. Przysługujące prawa w tym prawo do sprzeciwu
• Uczestnikowi pełnoletniemu, rodzicom lub prawnym opiekunom uczestnika nieletniego przysługuje prawo dostępu do danych osobowych swoich i dziecka (uczestnika), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne
z rezygnacją z udziału w konkursie, imprezie edukacyjnej i artystycznej. Ponadto przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
• Uczestnikom pełnoletnim, rodzicom lub opiekunom prawnym uczestnika, jeżeli twierdzą,
że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym,
o którym mowa jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych adres siedziby:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Jeśli w przyszłości powołany by został innych organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.

9. Wymóg podania danych
• podanie danych zawartych w formularzu zgłoszenia nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem uczestnictwa konkursie, imprezie edukacyjnej, artystycznej organizowanej przez SCEK.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
• W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.

*