Regulamin Uczestnictwa w Feryjnych Otwartych Spotkaniach Artystycznych „FOSA 2019”:

 1. Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej w dniach 26 stycznia 2019 r. – 8 lutego 2019 r. organizuje Feryjne Otwarte Spotkania Artystyczne „FOSA 2019”.
 2. Uczestnictwo w warsztatach jest finansowane przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej.
 3. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Termin składania zgłoszeń upływa 22 stycznia 2019 r. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą decyduje data wpływu.
 4. Warunki uczestnictwa w Feryjnych Otwartych Spotkaniach Artystycznych „FOSA 2019”:
  • Spełnienie kryterium wieku: 13-19 lat.
  • Status mieszkańca Warszawy lub ucznia szkoły znajdującej się na terenie m.st. Warszawy.
  • Poprawnie wypełniona i odręcznie podpisana przez osobę uprawnioną karta zgłoszeniowa dostarczona do siedziby Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ulicy Jezuickiej 4 w Warszawie (wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia można składać: w poniedziałki i piątki w godzinach 09.30-16.30, od wtorku do czwartku w godzinach 9:30-18:30 w pokoju 105).
  • Uczestniczenie w dniu 26 stycznia 2019 r. w spotkaniu z reżyserem i instruktorami. Prosimy o przyniesienie aktualnej legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości.
  • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach projektu FOSA 2019.
 5. Uczestnika obowiązuje wygodny strój sportowy (w tym obuwie).
 6. Miejsce warsztatów projektu FOSA 2019:
  • Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4,
  • Stara Prochownia Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Boleść 2 ,
  • Centrum Konferencyjne Polin, ul. Mordechaja Anielewicza 6.
 7. Przewidywane godziny pracy w grupach warsztatowych:
  • 10.00-13.30 – warsztaty artystyczne,
  • 13.30-14.30 – przerwa obiadowa,
   14.30-16.45 – warsztaty artystyczne.
   Warsztaty i próby do widowiska mogą być przedłużone. Organizatorzy będą informować uczestników z wyprzedzeniem o wszystkich zmianach w harmonogramie.
 8. Harmonogram zajęć dostosowany będzie do prób nad widowiskiem. Aktualny program warsztatów wywieszany będzie na tablicy ogłoszeń w Biurze FOSA wraz ze wszelkimi informacjami dla poszczególnych grup.
 9. Uczestnik zobowiązany jest do systematycznego sprawdzania rozkładu zajęć swojej grupy oraz do regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
 10. Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich – rodzice) zobowiązany jest do poinformowania organizatorów o nieobecności na zajęciach.
 11. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych dotyczących projektu. Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej zapewnia uczestnikom nieodpłatnie obiad w godzinach
  13.30-14.30. Obiady wydawane są wyłącznie uczestnikom biorącym czynny udział w warsztatach i wpisanym na listę obecności u prowadzącego zajęcia.
 12. Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej nie odpowiada za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia artystyczne realizowane w ramach projektu FOSA 2019.