Warszawski Festiwal Teatralny Młodych 2023 – zgłoszenie kategoria młodzieżowa

WFTM2023 - kategoria młodzieżowa
Jury Młodzieżowe przyznaje oddzielną nagrodę dla najlepszego spektaklu w kategorii młodzieżowej. Aby werdykt był ważny, Jury Młodzieżowe jest zobowiązane do obejrzenia wszystkich spektakli prezentowanych w kategorii młodzieżowej. Więcej informacji: 22 277 06 18.
czas potrzebny do przygotowania spektaklu (w minutach) na scenie: ustawienie scenografii, oświetlenia itp. *
preferowany termin występu: *
godziny podane orientacyjnie

Warszawski Festiwal Teatralny Młodych 2022
REGULAMIN

I
Warszawski Festiwal Teatralny Młodych w Starej Prochowni 2023 jest konkursem teatralnym przeznaczonym dla zespołów dziecięcych i młodzieżowych i ma formułę otwartą. Tematyka przedstawień nie jest określona. Prezentacja spektakli musi odbywać się w języku polskim.
Celem konkursu jest przegląd inicjatyw teatralnych realizowanych w Warszawie i na terenie województwa mazowieckiego.

II
Organizatorem Warszawskiego Festiwalu Teatralnego Młodych w Starej Prochowni 2023 jest Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie.

III
1. W Festiwalu mogą brać udział zespoły teatralne działające na terenie Warszawy i w innych miejscowościach województwa mazowieckiego.
2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: dziecięcej (6-12 lat) i młodzieżowej (13-20 lat).

IV
1. Prezentacja spektakli oraz ogłoszenie werdyktu Jury odbywają się przy udziale publiczności w Starej Prochowni SCEK (ul. Boleść 2).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania spektakli konkursowych.
3. Każdy zespół rejestruje się w biurze Organizatora (Stara Prochownia SCEK, ul. Boleść 2) w dniu swojego występu, co najmniej godzinę przed rozpoczęciem pokazu.

V
Warunki techniczne
1. Festiwal odbywa się na scenie Starej Prochowni SCEK (ul. Boleść 2, Warszawa).
2. Scena 8 m x 8 m, wysokość 4 m.
3. Możliwość zaciemnienia sali, okotarowanie, profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie. Ścieżkę dźwiękową do spektaklu należy nagrać na płytę CD lub przekazać na nośniku typu pendrive. Wszelkie zmiany układu widowni i sceny, a także dodatkowe wymagania techniczne dopuszczalne są pod warunkiem wcześniejszego ustalenia.
4. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia oraz efektów pirotechnicznych, w tym także wywoływania dymu lub pary wodnej, jak również palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na całym terenie Starej Prochowni SCEK.

VI
1. Organizator przewiduje nagrody dla najlepszych zespołów.
2. Konkurs finansowany jest przez m.st. Warszawę.

VII
1. Organizator powoła Radę Artystyczną Festiwalu i Jury.
2. Obrady Jury są niejawne. Organizator poinformuje oficjalnie o wynikach Festiwalu podczas finałów odrębnych dla każdej kategorii:
– kategoria dziecięca: piątek 2 czerwca godz. 12.00,
– kategoria młodzieżowa: niedziela 4 czerwca godz. 16.00.

VIII
1. Zespoły teatralne mają prawo do promocji swoich spektakli przed pokazem konkursowym.
2. Wszelkie informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej www.scek.pl.
3. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu ani ubezpieczenia uczestników.

IX
Zgłoszenia
1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Festiwalu jest przesłanie elektronicznego zgłoszenia dostępnego na stronie www.scek.pl.
2. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 22 maja.
3. Do zgłoszenia należy załączyć nagranie całego spektaklu (preferowana forma: link do dysku, na którym zamieszczony jest film).
2. Powołana przez Organizatora Rada Artystyczna po obejrzeniu nadesłanych nagrań zakwalifikuje do Festiwalu wybrane spektakle.
3. Lista spektakli zakwalifikowanych do Festiwalu zostanie ogłoszona najpóźniej 26 maja na stronie internetowej www.scek.pl. Zespoły zostaną powiadomione przez Organizatora o terminie występu.

X
Terminy przeglądu
1. KATEGORIA DZIECIĘCA:
– prezentacja spektakli zakwalifikowanych do Festiwalu: 31 maja i 1 czerwca w godz. 10.00-13.00,
– ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród: 2 czerwca o godz. 12.00.

2. KATEGORIA MŁODZIEŻOWA:
– prezentacja spektakli zakwalifikowanych do Festiwalu: 2 czerwca (godz. 14.00-18.00) i 3 czerwca (godz. 10.00-18.00),
– ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród: 4 czerwca o godz. 16.00.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian w harmonogramie Festiwalu.

XI
Jury Młodzieżowe
1. Organizator powoła Jury Młodzieżowe, które przyzna oddzielną nagrodę w kategorii młodzieżowej. 2. W skład Jury Młodzieżowego wejdą przedstawiciele i przedstawicielki zespołów zakwalifikowanych do Festiwalu.
3. Każdy zespół jest zobowiązany do wytypowania reprezentanta/ki do Jury Młodzieżowego i wpisania jej/jego danych do formularza zgłoszeniowego.
4. Reprezentant/ka zespołu jest zobowiązana/y do obejrzenia wszystkich spektakli prezentowanych
w kategorii młodzieżowej.

Organizator:
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa
Stara Prochownia SCEK, Warszawa, ul. Boleść 2
e-mail: scek@eduwarszawa.pl , tel. 22 277 06 18, www.scek.pl
Koordynator Organizacyjny Konkursu: Nika Warszawska, tel.: 22 277 06 18,
e-mail: nwarszawska@eduwarszawa.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
uczestników konkursów, imprez edukacyjnych, artystycznych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych

1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Jezuicka 4.

2. Dane kontaktowe administratora
• Telefonicznie pod numerem 22 27 70 601
• Pod adresem e-mail sekretariatscek@eduwarszawa.pl

3. Inspektor Ochrony Danych i dane kontaktowe: Mogą się Państwo kontaktować również z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: mbfo.iod@um.warszawa.pl

4. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe uczestników oraz rodziców lub opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich będą przetwarzane w celach:
• przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz przeprowadzenia Feryjnych Otwartych Spotkań Artystycznych FOSA 2023 zgodnie z zadaniami realizowanymi w interesie publicznym wynikającymi z przepisów prawa oświatowego (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
• uhonorowania uczestników oraz promocji naszej działalności poprzez publikowanie imion i nazwisk wykonawców widowiska finałowego projektu FOSA 2022 w wersji drukowanej i elektronicznej na stronie internetowej SCEK oraz kontaktowania się w sprawach związanych z projektem zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem SCEK (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
• prowadzenia dokumentacji zajęć zgodnie z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO) określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania

5. Udostępnianie danych osobowych – kategorie odbiorców danych
Podmioty, które na podstawie stosownych umów świadczą usługi dotyczące:
• obsługi informatycznej - Firma DirektPoint
• realizacji widowiska finałowego – Scena Relax
• realizacji dokumentacji filmowej - Studio Nagrań Art. Cafe
• noclegów i wyżywienia - Bursa nr 6 z filią przy ul. Długiej 18/20 filia, ul. Długa 18/20

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w projekcie FOSA 2023 a następnie będą archiwizowane przez okres 5 lat.

8. Przysługujące prawa w tym prawo do sprzeciwu
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO. Skargę mogą złożyć Państwo listownie na adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

9. Wymóg podania danych
• podanie danych zawartych we Wniosku o przyjęcie na zajęcia nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez SCEK.

*
*
*