Warszawski Festiwal wokalny 2023 -zgłoszenia w kategorii 17-20 lat

Warszawski Festiwal Wokalny 2023 - kategoria 17 - 21 lat
ZGŁASZAM WŁASNĄ KOMPOZYCJĘ *

V Warszawski Festiwal Wokalny 2023
REGULAMIN

Prezentujemy piątą edycję Warszawskiego Festiwalu Wokalnego, organizowanego przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. KEN. Festiwal adresowany
jest do młodzieży, która chciałaby zaprezentować swoje umiejętności wokalne. Zachęcamy również do składania swoich autorskich kompozycji. Temat inspiracji przy
wyborze repertuaru do Festiwalu to: wolność, tolerancja, pasja i szczęście wyrażane muzyką. Warszawski Festiwal Wokalny będzie wyjątkową okazją, żeby pokazać
swoją twórczość szerokiej publiczności na profesjonalnej scenie w Starej Prochowni SCEK.
I
Organizatorem Warszawskiego Festiwalu Wokalnego jest Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej,
ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa.
II
Cele konkursu
1) Umożliwienie młodym wykonawcom i twórcom prezentacji dorobku artystycznego.
2) Prezentacja nowej twórczości muzycznej i literackiej.
3) Wymiana doświadczeń artystycznych.
4) Rozwijanie umiejętności występowania na scenie.
5) Rozpowszechnianie wartościowych tekstów i utworów muzycznych.
6) Propagowanie kultury muzycznej wśród uczniów i uczennic warszawskich szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych.
III
Osoby uczestniczące
Uczestnikami konkursu mogą być:
1) Uczniowie i uczennice szkół podstawowych, ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy, w wieku 13 do 20 lat.
2) Uczestniczki i uczestnicy zajęć w domach kultury, klubach i placówkach edukacji pozaszkolnej zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy,
w wieku od 13 do 20 lat.
3) Osoby zgłaszające się do konkursu indywidualnie, mieszkające na terenie m. st. Warszawy, w wieku od 13 do 20 lat.
IV
Zgłoszenia
1) Warunkiem dopuszczenia do udziału w Festiwalu jest przesłanie elektronicznego zgłoszenia dostępnego na stronie www.scek.pl.
2) Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 16 maja 2023 r.
3) Osoba zgłasza do konkursu dwa utwory, w tym przynajmniej jeden w języku polskim. Uczestnicy i uczestniczki mogą zgłosić do konkursu
również jeden autorski utwór.
4) Podkłady muzyczne należy załączyć w elektronicznym formularzu zgłoszenia dostępnym na stronie Organizatora w postaci linku. Uczestnicy
i uczestniczki, którzy zdecydują się na występ z własnym akompaniamentem na żywo, są zobowiązani do zgłoszenia do Organizatora
zapotrzebowania technicznego.
5) Organizator powiadomi uczestników i uczestniczki drogą mailową o poprawnej weryfikacji zgłoszenia.
6) Szczegółowy harmonogram prezentacji zostanie opublikowany na stronie internetowej www.scek.pl najpóźniej do
19 maja 2023 r.
7) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.
V
Przebieg konkursu
1) Osoby uczestniczące w konkursie będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
a) I kategoria: 13 – 16 lat,
b) II kategoria: 17 – 20 lat.
2) Podczas występu uczestnik prezentuje tylko jeden wybrany utwór. Drugi wykonywany jest na życzenie Jury. Jeśli uczestnik zgłosił do
konkursu autorską piosenkę, podczas prezentacji konkursowych wykonuje ją jako drugą.
3) Uczestnicy konkursu wytypowani przez Jury do nagrody zostaną zaproszeni do udziału w koncercie laureatów.
VI
Miejsce
Festiwal odbywa się na scenie Starej Prochowni SCEK (ul. Boleść 2, Warszawa) przez wszystkie dni trwania konkursu.
VII
Terminy
1) Termin przyjmowania zgłoszeń do: 16 maja 2023 r.
2) Termin przesłuchań: 25 i 26 maja 2023 r.
3) Finał, wręczenie nagród: 26 maja 2023 r.
4) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie przebiegu konkursu i wytypowanie dodatkowego terminu na
przeprowadzenie koncertu finałowego laureatów ( 27 maja 2023 roku).
VIII
Jury
1) Prezentacje oceniać będzie Jury powołane przez Dyrektora Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej.
2) Obrady Jury są niejawne. Organizator poinformuje oficjalnie o wynikach konkursu dla każdej kategorii podczas finału.
IX
Kryteria oceny
1) Dobór repertuaru.
2) Interpretacja utworu.
3) Aranżacja.
4) Warunki głosowe, dykcja, intonacja.
5) Tekst, kompozycja – w przypadku piosenki autorskiej.
6) Ogólny wyraz artystyczny prezentacji.
X
1) Organizator przewiduje nagrody i wyróżniania dla Uczestników każdej kategorii wiekowej.
2) Organizator Konkursu przewiduje nagrodę specjalną za piosenkę autorską.
3) Konkurs finansowany jest przez m. st. Warszawa.
XI
Informacje dodatkowe
1) Osoby uczestniczące w konkursie udzielają Stołecznemu Centrum Edukacji Kulturalnej praw do dowolnego wykorzystywania nagrań
zarejestrowanych w czasie Warszawskiego Festiwalu Wokalnego oraz zrealizowanych materiałów foto/video, bez wypłacania dodatkowych
wynagrodzeń.
2) Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu:
a) Przeprowadzenia konkursu.
b) Publikacji wyników konkursu w materiałach promocyjnych SCEK, w tym na stronie internetowej i mediach społecznościowych.
c) Przekazanie nagród laureatom konkursu.
XII
Postanowienia końcowe
Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
Koordynatorka Merytoryczna Konkursu: Urszula Napiórkowska, artystka, muzyk
Koordynator Organizacyjny Konkursu: Nika Warszawska, tel.: 22 277 06 18, nwarszawska@eduwarszawa.pl ,
Martyna Skrednów mskrednow@eduwarszawa.p

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
uczestników konkursów, imprez edukacyjnych, artystycznych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych

1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Jezuicka 4.

2. Dane kontaktowe administratora
• Telefonicznie pod numerem 22 27 70 601
• Pod adresem e-mail sekretariatscek@eduwarszawa.pl

3. Inspektor Ochrony Danych i dane kontaktowe: Mogą się Państwo kontaktować również z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: mbfo.iod@um.warszawa.pl

4. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe uczestników oraz rodziców lub opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich będą przetwarzane w celach:
• przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz przeprowadzenia Feryjnych Otwartych Spotkań Artystycznych FOSA 2023 zgodnie z zadaniami realizowanymi w interesie publicznym wynikającymi z przepisów prawa oświatowego (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
• uhonorowania uczestników oraz promocji naszej działalności poprzez publikowanie imion i nazwisk wykonawców widowiska finałowego projektu FOSA 2022 w wersji drukowanej i elektronicznej na stronie internetowej SCEK oraz kontaktowania się w sprawach związanych z projektem zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem SCEK (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
• prowadzenia dokumentacji zajęć zgodnie z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO) określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania

5. Udostępnianie danych osobowych – kategorie odbiorców danych
Podmioty, które na podstawie stosownych umów świadczą usługi dotyczące:
• obsługi informatycznej - Firma DirektPoint
• realizacji widowiska finałowego – Scena Relax
• realizacji dokumentacji filmowej - Studio Nagrań Art. Cafe
• noclegów i wyżywienia - Bursa nr 6 z filią przy ul. Długiej 18/20 filia, ul. Długa 18/20

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w projekcie FOSA 2023 a następnie będą archiwizowane przez okres 5 lat.

8. Przysługujące prawa w tym prawo do sprzeciwu
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO. Skargę mogą złożyć Państwo listownie na adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

9. Wymóg podania danych
• podanie danych zawartych we Wniosku o przyjęcie na zajęcia nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez SCEK.

*
*
*