Wstępna deklaracja uczestnictwa – Kurs Wiedzy o Sztuce Współczesnej 2024/2025

Zgłoszenia do nowej edycji Kursu 2024/2025
Deklaruję chęć uczestnictwa w nowej, XIV edycji Kursu Wiedzy o Sztuce Współczesnej w roku szkolnym 2024/2025 *

Zasady elektronicznej rezerwacji miejsc na wydarzenia organizowane przez SCEK

1. Zapisy odbywają się poprzez formularz zamieszczony na stronie http://www.scek.pl
2. Wypełnienie i wysłanie formularza jest jednoznaczne z zarezerwowaniem wejściówki na wydarzenie.
3. Liczba miejsc na każde wydarzenie jest ograniczona. Po przekroczeniu limitu prowadzone są zapisy na listę rezerwową. Wpisanie na listę rezerwową nie gwarantuje możliwości udziału w wydarzeniu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia z powodów niezależnych od Organizatora.
5. Wysłanie zgłoszenia poprzez formularz jest równoznaczne z potwierdzeniem prawdziwości podanych w nim danych.
6. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt ze strony Organizatora na podany adres e-mail i numer telefonu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników zajęć w SCEK

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Państwa będzie Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa, tel. 22 277 06 01, sekretariat.scek@eduwarszawa.pl, reprezentowana przez dyrektora.

Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: mbfo.iod@um.warszawa.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
a) Imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu we wniosku niezbędne są do udziału w kursie na podstawie art. 6 pkt 1. lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r.
b) Data urodzenia, numer PESEL, miejsce urodzenia, adres zamieszkania są danymi dodatkowymi lecz wymaganymi w przypadku chęci otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie art. 6 pkt 1.
lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Odbiorcy danych osobowych
Administrator udostępni Państwa dane osobowe odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych:
a) Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy;
b) Firma DirektPoint;
c) Archiwum Państwowe w Warszawie.

Okres przechowywania danych osobowych
Z danych osobowych będziemy korzystać przez okres:
a) realizacji kursu oraz przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji przewidziany przez odrębne przepisy.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie przez Państwa zgody na przetwarzanie nie powoduje, że przetwarzanie, którego dokonywano przed wycofaniem zgody, było niezgodne z prawem.

Profilowanie danych osobowych
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informacja o wymogu podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w kursie. Podanie dodatkowych danych osobowych do zaświadczenia o ukończeniu kursu jest dobrowolne lecz niezbędne do jego
wystawienia.

*
*